Udgivelser fra Magtudredningen fordelt på emner

(herunder kommende udgivelser)

 

Medborgerskab

Anette Borchorst (red.) (2002). Kønsmagt under forandring. København: Hans Reitzels Forlag.

Lise Togeby (2002). Grønlændere i Danmark. En overset minoritet. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Flemming Mikkelsen (red.) (2002). Bevægelser i demokrati. Foreninger og kollektive aktioner i Danmark. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lise Togeby (2003). Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Niels Nørgaard Kristensen (2003). Billeder af magten. Portrætter til forståelse af magt og demokrati. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Jørgen Goul Andersen (2003). Over-Danmark og under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk medborgerskab. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Palle Svensson (2003). Folkets røst. Demokrati og folkeafstemninger i Danmark og andre europæiske lande. Århus: Aarhus Universitetsforlag (i trykken).

Jørgen Goul Andersen (2003). Et ganske levende demokrati. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udgivelse).

Bo Jacobsen et al. (2004). Den vordende demokrat. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udarbejdelse).

 

Ole Hammer & Inger Bruun (2000). Etniske minoriteters indflydelseskanaler. Århus: Magtudredningen.

Jørgen Elklit, Birgit Møller, Palle Svensson & Lise Togeby (2000). Hvem stemmer – og hvem stemmer ikke? Århus: Magtudredningen.

Jørgen Goul Andersen & Mette Tobiasen (2001). Politisk forbrug og politiske forbrugere. Globalisering og politik i hverdagslivet. Århus: Magtudredningen.

Eva Østergaard-Nielsen (2002). Politik over grænser: Tyrkeres og kurderes engagement i det politiske liv i hjemlandet. Århus: Magtudredningen.

Jonathan Schwartz (red.) (2002). Medborgerskabets mange stemmer. Århus: Magtudredningen.

Walter Korpi (2002). Velfærdsstat og socialt medborgerskab. Danmark i et komparativt perspektiv, 1930-1995. Århus: Magtudredningen.

Ann-Dorte Christensen (2003). Fortællinger om identitet og magt. Unge kvinder i senmoderniteten. Århus: Magtudredningen.

Birte Siim (2003). Medborgerskabets udfordringer – etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse. Århus: Magtudredningen.

Palle Svensson (2003). Danskerne, magten og demokratiet. Århus: Magtudredningen (under udgivelse).

 

Domstolene, Folketinget og partierne

Finn Sivert Nielsen & Inger Sjørslev (red.) (2002). Folkets repræsentanter. Et antropologisk blik på Folketinget. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Erik Damgaard (2003). Folkets styre. Magt og ansvar i dansk politik. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lars Bille & Jørgen Elklit (red.) (2003). Partiernes medlemmer. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Mogens Rüdiger (2003). Statens synlige hånd. Om lovgivning, stat og individ i det 20. århundrede. Århus: Aarhus Universitetsforlag (i trykken).

Henrik Jensen (2003). Europaudvalget i et mikroperspektiv. Århus: Aarhus Universitetsforlag (i trykken).

Ida Elisabeth Koch, Kristine Rødberg, Sten Schaumberg-Müller & Jens Vedsted-Hansen (2004). Menneskerettigheder og magtfordeling – domstolskontrol med politiske prioriteringer. Århus: Aarhus Universitetsf. (under udarbejdelse).

Ulrik Kjær & Mogens N. Pedersen (2004). De danske folketingsmedlemmer – en parlamentarisk elite og dens rekruttering, cirkulation og transformation 1849-2001. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udarbejdelse).

Torben K. Jensen (2004). Folketingets mange funktioner. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udarbejdelse).

 

Jan H. Hermansen, Lars Bille, Roger Buch, Jørgen Elklit, Bernhard Hansen, Hans Jørgen Nielsen & Karina Pedersen (2003). Undersøgelsen af medlemmerne af de danske partiorganisationer. Dokumentation. Århus: Magtudredningen.

Jens Peter Christensen (2003). Domstolene – den tredje statsmagt. Århus: Magtudredningen.

 

Den offentlige sektor under forandring

Torben Beck Jørgensen & Kurt Klaudi Klausen (red.) (2002). Territorial dynamik - streger på landkort, billeder i vore hoveder. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Margaretha Järvinen, Jørgen Elm Larsen & Nils Mortensen (red.) (2002). Det magtfulde møde mellem system og klient. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Torben Beck Jørgensen (red.) (2003). På sporet af en offentlig identitet – værdier i stat, amter og kommuner. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Tim Knudsen (2003). Offentlighed i det offentlige. Om historiens magt. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Jørgen Grønnegård Christensen (2003). Velfærdsstatens institutioner. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Thomas Pallesen (2003). Den vellykkede kommunalreform og decentraliseringen af den politiske magt i Danmark. Århus: Aarhus Universitetsforlag (i trykken).

 

Karsten Vrangbæk (2001). Ingeniørarbejde, hundeslagsmål eller hovedløs høne? Ventetidsgarantier til sygehusbehandling. Århus: Magtudredningen.

Helle Porsdam (2002). Fra pax americana til lex americana? En diskussion af dansk retliggørelse som en påvirkning fra USA. Århus: Magtudredningen.

Carsten Greve (2002). Privatisering, regulering og demokrati. Telestyrelsens funktion som uafhængig reguleringsmyndighed. Århus: Magtudredningen.

Camilla Palmhøj Nielsen (2003). Til glæde for hvem? ‑ om intern regulering i staten. Århus: Magtudredningen.

Torben Beck Jørgensen & Karsten Vrangbæk (2004). Knager det i fuger og bånd? Institutionelle forandringer i den offentlige sektor. Århus: Magtudredningen (under udarbejdelse).

 

Organisationer, erhvervsliv og eliter

Peter Munk Christiansen, Birgit Møller & Lise Togeby (2001). Den danske elite. København: Hans Reitzels Forlag.

Jens Blom-Hansen (2002). Den fjerde statsmagt? Kommunernes Landsforening i dansk politik. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Peter Munk Christiansen & Asbjørn Sonne Nørgaard (2003). Faste forhold – flygtige forbindelser. Stat og interesseorganisationer i Danmark i det 20. århundrede. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Cathie Jo Martin (2004). Aktivering af arbejdsgiverne: Arbejdsmarkedets svage i Danmark og Storbritannien. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udarbejdelse).

Peter Munk Christiansen, Asbjørn Sonne Nørgaard & Niels Chr. Sidenius (2004). Hvem skriver lovene? Interesseorganisationer og politiske beslutninger. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udarbejdelse).

 

Steen Thomsen, Torben Pedersen & Jesper Strandskov (2002). Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv. Århus: Magtudredningen.

Thomas Schøtt (2003). Den økonomiske elites netværk. Århus: Magtudredningen.

Peter Dahler-Larsen & Niels Ejersbo (2003). Djøficering – myte eller realitet? Århus: Magtudredningen.

Lars Torpe & Torben K. Kjeldgaard (2003). Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv. Århus: Magtudredningen

Peter Munk Christiansen & Asbjørn Sonne Nørgaard (2003). De som meget har … Store danske virksomheder som politiske aktører. Århus: Magtudredningen.

 

Politiske beslutningsprocesser

Hans Sode-Madsen (2003). Farlig ungdom. Samfundet, ungdommen og ungdomskommissionen 1945-1970. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Signild Vallgårda (2003). Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Bertel Heurlin (2003). Riget, magten og militæret. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udgivelse).

Per Boje & Morten Kallestrup (2003). Marked, erhvervsliv og stat. Udformningen af dansk konkurrencelovgivning og det store erhvervsliv, 1900-2000. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udgivelse).

Jørgen Goul Andersen & Christian Albrekt Larsen (2004). Politik, magt og beslutning. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udarbejdelse).

Jacob Torfing (2004). Det stille sporskifte i velfærdsstaten. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udarbejdelse).

Erik Albæk (2004). Eksperter kan være gode nok, men … Om fagkundskabens politiske vilkår i dansk demokrati. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udarbejdelse).

Jens Hoff & Henrik Bang (2004). Magt, identitet og politisk fællesskab. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udarbejdelse).

 

Anette Borchorst (2003). Køn, magt og beslutninger. Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901-2002. Århus: Magtudredningen (under udgivelse).

Peter Dahler-Larsen (2003). Evaluering og magt. Århus: Magtudredningen (under udgivelse).

 

Meningsdannelse og medier

Anker Brink Lund (2002). Den redigerende magt - nyhedsinstitutionens politiske indflydelse. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Anette Warring (2003). Grundlovsfejringer gennem 150 år – om historie, magt og identitet. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udgivelse).

Louise Phillips & Kim Schrøder (2004). Sådan taler medier og medborgere om politik. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udarbejdelse).

Jørn Loftager (2004). Politisk offentlighed og demokrati i Danmark. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udarbejdelse).

Lise Togeby (2004). Man har et standpunkt … Om stabilitet og ændring i befolk­ningens holdninger. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udarbejdelse).

 

Jacob Gaarde Madsen (2000). Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet. Århus: Magtudredningen.

Søren Laursen (2001). Vold på dagsordenen. Medierne og den politiske proces. Århus: Magtudredningen.

Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (2002). Eksperter i medierne. Dagspressens brug af forskere 1961-2001. Århus: Magtudredningen.

 

Globalisering og internationalisering

Martin Marcussen (2002). OECD og idespillet – Game Over? København: Hans Reitzels Forlag.

Thomas Pedersen (red.) (2002). Europa for folket? EU og det danske demokrati. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Martin Marcussen & Karsten Ronit (red.) (2003). Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark – forandring og kontinuitet. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Hans Mouritzen (red.) (2003). Er vi så forbeholdne? Danmark over for globaliseringen, EU og det nære. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

 

Frank Rasmussen & Peder Andersen (2002). Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark. Århus: Magtudredningen.

Jens Blom-Hansen (2003). Subsidiaritetsprincippet vendt på hovedet? EU’s strukturpolitik og Danmark. Århus: Magtudredningen.

Jens Blom-Hansen & Jørgen Grønnegård Christensen (2004). Den europæiske forbindelse. Århus: Magtudredningen (under udarbejdelse).

 

Begreber om magt og demokrati

Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.) (2003). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

 

Erik Oddvar Eriksen (1999). Is Democracy Possible Today? Århus: Magtudredningen.

Jens Peter Frølund Thomsen (2000). Magt og indflydelse. Århus: Magtudredningen.

 

Bøger, der går på tværs

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby & Signild Vallgårda (red.) (1999). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag.

Gorm Winther (red.) (2003). Demokrati og magt i Grønland. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Jens Hoff (red.) (2003). Danmark som informationssamfund. Århus: Aarhus Universitetsforlag (under udgivelse).

 

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater. Århus: Magtudredningen.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Power and Democracy in Denmark. Conclusions. Århus: Magtudredningen.

Torben Pedersen (2003). Dansk erhvervslivs placering i den globale landsby. Århus: Magtudredningen (under udarbejdelse).