Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark - forandring og kontinuitet

Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark - forandring og kontinuitet er redigeret af Martin Marcussen og Karsten Ronit, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Bogen er udkommet d. 30. januar 2003.

270 sider, 248 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Det er manges opfattelse, at internationaliseringen af det danske samfund har taget fart i de senere år. Det er ligeledes en almindelig vurdering, at den omsiggribende internationalisering forårsager politiske og administrative reformer i Danmark, der medfører, at specifikke danske forvaltningstraditioner og karakteristika udviskes. Nogle betragter denne udviklingstendens med betydelig mistro og taler om, at de demokratiske beslutningsprocesser herhjemme udhules af udefrakommende faktorer. Andre ser mere optimistisk på udviklingen, idet de ser internationaliseringen som en udvidelse af det politiske handlerum.

Men hvori består internationaliseringen? Hvordan virker den i praksis? Hvilke konsekvenser har den for den danske offentlige forvaltning? Dette er hovedspørgsmålene, som i denne bog søges besvaret af en række danske samfundsvidenskabelige forskere.

Det konkluderes, at internationaliseringen, selv om den i disse år har fået ekstra megen opmærksomhed fra politisk side, ikke er noget nyt fænomen. Faktisk kan der peges på forvaltningsdimensioner, der var mere internationaliserede for flere hundrede år siden end i dag.

Det konkluderes også, at internationaliseringen kommer til udtryk på et utal af forskellige måder i forskellige forvaltningssektorer. Kapitler om landbrugsforvaltningen, energiforvaltningen, arbejdsmarkedsforvaltning og forvaltningen på bistandsområdet viser, at der ganske vist finder en internationalisering sted, men også at typiske danske traditioner er ganske robuste. Med henblik på at hjælpe os til at forstå disse internationaliseringsmønstre opstilles nogle hypoteser om forandringstræghed og -modtagelighed i den danske offentlige forvaltning.

Indhold
Kapitel 1: Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark: Strukturer, opgaver og relationer
Martin Marcussen og Karsten Ronit

Kapitel 2: Fra Politicus til Politicus? Forvaltningsinternationalisering i et historisk perspektiv
Tim Knudsen

Kapitel 3: Den fleksible og robuste forvaltning
Jørgen Grønnegård Christensen

Kapitel 4: Forvaltningsinternationalisering i dag. En oversigt over former og udbredelse
Torben Beck Jørgensen

Kapitel 5: Internationaliseringen af landbrugsforvaltningen og nationale magtkonstellationer
Carsten Daugbjerg og Flemming Just

Kapitel 6: Mellem national egensindighed og internationalisering – arbejdsmarkedsforvaltningen i en brydningstid
Carsten Strøby Jensen

Kapitel 7: Energiforvaltningen – fra nationalisering til internationalisering og liberalisering
Mogens Rüdiger

Kapitel 8: Forvaltningen af bistanden til den 3. verden og det internationale politikfællesskab
Gorm Rye Olsen

Kapitel 9: Konklusioner, hypoteser og udfordringer
Martin Marcussen og Karsten Ronit

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]