Djøficering - myte eller realitet?

Djøficering - myte eller realitet er skrevet af Peter Dahler-Larsen og Niels Ejersbo, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet - Odense. Skriftet er udkommet den 14. marts 2003.

46 sider, 65 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 89 42 53 70.

Ordet djøficering er ofte hørt i de senere års debat om offentlig ledelse.  Medlemmer af DJØF (Danmarks Jurist- og Økonomforbund) kan være generalistledere inden for den offentlige sektor. Påstanden er, at stadig flere djøf’ere overtager offentlige ledelsesposter på bekostning af faglige ledere, og at djøf’erne præger den offentlige sektor med særlige holdninger i retning af effektivisering, budgetoverholdelse og hurtige omstillinger. Men har djøf’ere i ledelsespositioner andre holdninger til den offentlige sektors udvikling end andre personer i samme stillinger? I skriftet undersøges de kommunale og amtskommunale ledere, stadig flere af dem er djøf’ere. Det vises, at djøf’ere i lederpositioner ikke adskiller sig holdningsmæssigt fra personer med andre uddannelsesbaggrunde i samme stillinger.

Se pressemeddelelsen

 

 


[Tilbage]