Sådan taler medier og borgere om politik. En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund

af Louise Phillips og Kim Schrøder, hhv. lektor og professor i kommunikation ved Roskilde Universitetscenter. Bogen er udkommet den 24. maj 2004.

320 sider, 298 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

I den offentlige debat i Danmark om mediernes rolle i den demokratiske proces har der i årtier været enighed om, at medierne i stigende omfang underminerer borgernes muligheder for at fungere demokratisk hensigtsmæssigt. Det gælder ikke mindst vurderingen af det underholdende tv-medies rolle i demokratiet. 

Det er imidlertid påfaldende, at debatten har været ført stort set, uden at der har foreligget nogen forskningsmæssig viden om samspillet mellem borgere og medier. 

De undersøgelser, som fremlægges i denne bog, indeholder den første større kvalitative analyse af, hvordan medierne iscenesætter politik defineret i bred forstand som hele spektret fra parlamentarisk politik over græsrodspolitik til politisk handling i hverdagen. Det viser sig blandt andet, at mediernes iscenesættelse af politik i høj grad er præget af den positive fremstilling af ”demokratiet i arbejdstøjet”, samtidig med at der også ofte anlægges en kritisk vinkel, der viser borgeren i et modsætningsforhold til det politiske system. 

Bogen undersøger også, hvad borgerne faktisk bruger medierne til i samspillet mellem hverdagsliv og demokrati. Det viser sig her, at borgerne generelt er velorienterede om samfundsanliggender og politik. Dertil kommer, at de er særdeles mediekyndige og ikke uden videre køber mediernes billede af den politiske virkelighed. 

Bogen konkluderer, at de danske medier fungerer ganske hensigtsmæssigt som danskernes ”skole i demokrati”, hvor borgerne med kritisk sans lever op til deres ansvar for egen læring - selvom der er klare forskelle på, hvordan langt- og kortuddannede benytter sig af mediernes tilbud. Samtidig diskuteres også, hvordan medierne kunne fungere mere hensigtsmæssigt i forhold til borgerne set i et demokratisk fremtidsperspektiv.

 

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]