Århus, den 6. marts 2003

 

Magtudredningen udgiver fredag den 14. marts 2003

 

Djøficering – myte eller realitet?

af Peter Dahler-Larsen og Niels Ejersbo

 

Et af de ord, der har samlet mest opmærksomhed de senere år i debatten om den offentlige sektor, er ordet djøficering.

 

DJØF er betegnelsen på en fagforening, nemlig Danmarks Jurist- og Økonomforbund. Ordet djøficering sigter formentlig til, at medlemmer af DJØF har overtaget en lang række indflydelsesrige poster i ledelsen af den offentlige sektor og benytter denne indflydelse til at fremme bestemte holdninger og ideer. Kun personer med en juridisk, økonomisk, politologisk eller forvaltningsmæssig uddannelsesbaggrund kan være medlemmer af DJØF. Ledere med disse uddannelsesbaggrunde formodes at være en slags ledelsesmæssige generalister. Djøficeringsbegrebet dækker, at disse generalister overtager ledelsesfunktioner fra faglige specialister. Djøficeret ledelse står således i modsætning til en faglig ledelse, hvor læger leder læger, lærere leder lærere osv. Generalister har vundet frem de senere år, og de repræsenterer måske nogle særlige værdier og måder at udøve ledelse på, hvilket alt sammen forandrer den måde, den offentlige sektor drives på.

 

Det er blevet almindeligt at bruge ordet djøficering, som om det er en selvfølge, at snart sagt hele forvaltningssystemet i Danmark er djøficeret. Debatten om djøficering har været stærkt præget af holdninger og negative/positive modstillinger. Den centrale antagelse - at djøf’ere har en særlig måde at tænke på - har imidlertid ikke været gjort til genstand for undersøgelse. I et magtperspektiv er det et væsentligt spørgsmål, om der sker et værdiskred, når nye eliter som de fremstormende djøf’ere sætter sig på de indflydelsesrige poster i den offentlige ledelse. 

 

 

Data om djøficering

I undersøgelsen af djøficering benyttes data fra spørgeskemaundersøgelser af ledere i amter og kommuner, herunder kommunaldirektører, amtsdirektører, forvaltningsdirektører/chefer, sygehusdirektører og kontorchefer/afdelingsledere. Selv om en undersøgelse af disse ledelseskategorier ikke giver en udtømmende beskrivelse af en mulig djøficering i hele den danske forvaltningsstruktur, udgør det en væsentlig indskrænkning for djøficeringspåstandens gyldighedsområde, hvis djøficeringen viser sig at glide uden om så indflydelsesrige poster som  kommunaldirektører, amtsdirektører, amtslige forvaltningschefer og sygehusdirektører. Ikke mindst sygehusområdet har været igennem en djøficeringsdebat.

 

Ledernes holdninger måles på tre holdningssæt:

 

Det første holdningssæt vedrører en positiv vurdering af “effektivitet” i almindelighed samt i den forbindelse en særlig definition af effektivitet, hvor lederen ser det som en højt prioriteret opgave at sikre økonomistyring, budgetoverholdelse og effektiv ressourceanvendelse. 

 

Det andet holdningssæt vedrører en positiv vurdering af den private sektor og dens funktionsmåde som forbillede for den offentlige sektor. Den private sektors markedskapitalisme, “som sætter økonomien og nytteetikken i centrum”, ses som det ideologiske forbillede for forandringerne i den offentlige sektor.

 

Det tredje holdningssæt vedrører en generel favorisering af organisatorisk omstilling og ændringer, ofte eventuelt blot for omstillingernes egen skyld. En djøficeret ledelse formodes at være en, der ikke viger tilbage fra at udnytte sin ledelsesposition til aktivt at igangsætte processer i det offentlige.

 

 

Hvad viser data?

Det er korrekt, at djøf’ere i stigende grad overtager de offentlige ledelsesposter, der er omfattet af undersøgelsen. Men data viser også, at kommunale og amtskommunale administrative ledere, der er djøf’ere, ikke adskiller sig på de tre nævnte sæt af holdninger fra ledere med en anden baggrund i samme position. De holdninger, som djøf’erne ofte siges at stå for, bæres -  så vidt de er målt - i lige så høj grad af personer, der ikke er djøf’ere. Når djøf’ere og personer, der ikke er djøf’ere, placeres i samme ledelsespositioner, så tænker begge grupper temmelig ens. Kravene som administrativ leder er formentlig nogenlunde de samme, uanset om en djøf’er eller en anden besidder stillingen. Personer, der ikke har DJØF-baggrund, bliver udsat for det samme pres i stillingen som alle andre og lærer derfor at tænke i nogenlunde de samme baner.

 

Det tyder på, at det at have en ledelsesposition øver en stærkere indflydelse på holdninger til den offentlige sektor end ens faglige baggrund gør. Der er derfor ingen særlig grund til at tro, at holdningerne blandt de nævnte ledelseskategorier ville være væsentligt anderledes, hvis djøf’erne blev udskiftet med personer med anden uddannelsesbaggrund. At kritisere djøf’erne for noget, som ikke er specifikt for djøf’ere, forekommer derfor at være en kritik med fejlagtig adresse.

 

 

Om forfatterne

Professor, cand.rer.soc. Peter Dahler-Larsen, ph.d., Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, har redigeret ”Social Bonds to City Hall” (Odense Universitetsforlag, 2002), en komparativ analyse af kommunaldirektører og deres arbejdssituation i 14 lande.

 

Lektor, cand.rer.soc. Niels Ejersbo, ph.d., Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, har forsket i offentlig organisation og ledelse med særlig interesse for det kommunale og amtslige område. Han har skrevet om organisationsændringer og ledelse i kommuner og publiceret såvel nationalt som internationalt.

 

 

Om Magtudredningen

Magtudredningen er et forskningsprogram, der er sat i gang på foranledning af Folketinget, og som har til formål at analysere det danske folkestyres situation ved overgang til det 21. århundrede. Magtudredningen ledes af en uafhængig forsk­ningsledelse bestående af Lise Togeby (formand), Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen og Signild Vallgårda. Arbejdet med Magt­udredningen startede i 1998, og der er i dag igangsat omkring 75 forskellige projekter. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2003.

www.ps.au.dk/magtudredningen

 

 

Djøficering – myte eller realitet?

af Peter Dahler-Larsen og Niels Ejersbo

 

Århus: Magtudredningen, 2003

46 sider, kr. 65

 

Kan købes hos Aarhus Universitetsforlag:

Tlf. 89 42 53 70

www.unipress.dk

 

Kontakt til forfatterne:

Peter Dahler-Larsen, tlf. 6550 3276

e-mail: pdl@sam.sdu.dk

 

Niels Ejersbo, tlf. 6550 3193

e-mail: niels@sam.sdu.dk

 

 

 

 


[Tilbage]