Den vordende demokrat - en undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested

af Bo Jacobsen, Flemming Troels Jensen, Mikkel Bo Madsen, Marius Sylvestersen og Claude Vincent

165 sider, 198 kr.
K
an bestilles hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk eller tlf: 8942 5370.

I den nuværende folkeskolelov hedder det i § 1, at skolen skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Ganske bemærkelsesværdigt er det aldrig blevet undersøgt, hvor godt eller dårligt skolen egentlig lykkes med denne opgave. Det belyses i denne bog.

 

Med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt folkeskoleelever fra 4.-9. klasse analyseres folkeskolens praktiske oplæring til demokrati. Eksempelvis undersøges elevernes opfattelse af at kunne ”være sig selv” og kunne ytre sig frit samt af deres forhold til klassefællesskabet og deltagelsen heri. Spørgeskemaundersøgelsen suppleres af observationer af livet i klasseværelset samt interview med elever og enkelte lærere. Demokratierfaringerne deles analytisk op i en liberal og en republikansk dimension af hhv. individuelle rettigheder og delagtighed i fællesskabet. Denne opdeling genfindes ikke i elevernes besvarelser. Positive erfaringer med individuelle rettigheder og positive erfaringer med fællesskabsdeltagelse følges ad. I bogen fremlægges endvidere resultater af elevernes demokratiske erfaringer i konkrete sammenhænge som klasseværelset og elevrådet. Det viser sig, at medbestemmelsesgraden i mange skoleklasser er bemærkelsesværdig lav, og noget overraskende viser det sig, at elevernes tiltro til elevrådet – der udgør elevernes væsentligste kilde til erfaringer med repræsentativt demokrati – er markant faldende op gennem klassetrinnene.

 

Samlet fortæller rækken af analyser, at folkeskolen endnu har muligheder for at gøre væsentlige landvindinger, når det drejer sig om at bibringe eleverne demokratiske erfaringer i praksis.

 

Datamaterialet omfatter ca. 4.500 elever fra 250 skoleklasser på 90 skoler samt en række observationer og interview med 60 udvalgte elever og enkelte lærere.

Se pressemeddelelsen

 

[Tilbage]