Danske institutionelle særtræk

Projektansvarlig: Tim Knudsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Kort projektbeskrivelse:
Institutioner forandrer sig. Men for det meste kun marginalt og ad kendte forandringsstier i forlængelse af hidtidig institutionel udvikling. Dansk statsbygning har særlige traditioner. Blandt de vigtigste er: 1) Domstolenes tilbageholdenhed med at gribe ind over for lovgivningsmagten og den udøvende magt. 2) Vi har bortset fra nogle ganske få "særlige rådgivere" ikke ministerhjælpere rekrutteret på politisk baggrund. Derfor har karriereembedsmænd en usædvanlig fremskudt position med opgaver, som i andre lande varetages af personer med politisk mandat. 3) Dokumentoffentlighed i dansk forvaltning er indført, men kun delvist. Fortidens hemmeligheder præger og den offentlighed som trods alt er indført bygger på et juridisk sagsbegreb, hvorved offentlighedsprincippet er særligt svagt udviklet i de demokratiske set vigtigste sager: Store samfundsmæssige beslutninger. 4) De danske politiske og administrative eliter er usædvanligt adskilte. Meritter inden for det ene område kan ikke omsættes inden for det andet. 5) Danske og nordiske kommuner er usædvanligt veludviklede som kommunaliserede velfærdsstater. En væsentlig forudsætning herfor er, at reformationen skabte et helt særligt stat-kirkeforhold, således at præsten med tiden kunne blive organiserende nøglefigur i udviklingen af fattigforsorg, skoleundervisning, befolkningsstatistik, vejanlæg mm. ude i sognene. Fyrstekirker kendes dog også fra Nordtyskland og gennem et komparativt studie af forskning i forholdet mellem præster og menigheder især i 1700-tallet i Danmark-Norge, Sverige-Finland og Preussen skal det nærmere indkredses, hvori det særlige nordiske eventuelt består. De tre første studier fokuserer på kritiske faser med væsentlige forgæves forsøg på at ændre udviklingsretningen. Formålet er at fremanalysere træghedsmekanismer. De to sidste studier tilsigter at forstå formative begivenheder respektive formative forudsætninger
.

Publikationer fra projektet:
Knudsen, Tim (2002). "Finder der en særlig nordisk offentlighedstradition? Eller nøler Danmark?". Nordisk Administrativt Tidsskrift, 83. årgang, pp. 291-308.

Knudsen, Tim (2003). Offentlighed i det offentlige. Om historiens magt. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


[Tilbage]