Århus, den 10. april 2002

Magtudredningen udgiver tirsdag den 16. april 2002

Fra pax americana til lex americana? En diskussion af dansk retliggørelse som en påvirkning fra USA
af Helle Porsdam

Skriftet må ikke omtales før udgivelsesdagen tirsdag d. 16. april 2002

Det amerikanske samfund er – sådan groft sagt – kendetegnet ved at være et multikulturelt, civilt, forbrugs- og rettighedsbaseret samfund. I modsætning hertil har det danske samfund været karakteriseret ved en homogen befolkning, en stor offentlig sektor og en svag rettighedstradition. Der er imidlertid noget, der tyder på, at den danske velfærdsstat er ved at udvikle sig til et velfærdssamfund, hvori vi begynder at gebærde os lidt ligesom amerikanerne. Vi er ikke ved at få ”amerikanske tilstande”. Men i forsøget på at bearbejde de problemer, som naturligt opstår, fordi vi bliver mere multikulturelle og globalt orienterede, synes vi at vælge løsningsmodeller, der er bekendte fra en amerikansk kontekst.

Såvel den rettighedsorientering som den forbrugerorientering, vi i stigende grad oplever i det danske samfund, udgør en påvirkning fra USA. Med hensyn til førstnævnte, så har termen 'retliggørelse' været brugt på forskellige måder i diskussioner om rettens betydning i det danske samfund. Den bruges her til at beskrive den måde, hvorpå en retlig diskurs bruges til at formulere både offentlige og private værdier og normer og til at omdefinere ethvert politisk og kulturelt problem til en hævden af interesser i form af retskrav. Europæiske intellektuelle har altid været bekymrede for den indflydelse, amerikansk populærkultur og amerikanske forbrugsvarer som hamburgere eller Hollywood film og TV-serier har haft i vor del af verden. Analyserer man det politiske indhold,  "budskabet" om man vil,  i mange af disse amerikanske film og TV-serier, opdager man, at det ofte har noget med håndhævelsen af troen på "the rule of law" og individets rettigheder at gøre. Et af de allervigtigste emner gennem amerikansk historie er det multietniske og -kulturelle. Når USA er blevet rettighedsorienteret, hænger det bl.a. sammen med, at domstolene er blevet det sted, man mødes for at løse alle de mange konflikter, der uvægerligt vil opstå i et multikulturelt samfund, hvor der ikke er enighed om normer og værdier. Juraen har i USA udviklet sig til en form for civil religion, og det er budskabet om det fortræffelige i netop denne civile religion, der udbredes til resten af verden via kulturen.

Skriftet beskæftiger sig dels med retliggørelse som et fænomen i sig selv og dels som én blandt flere påvirkninger fra Guds eget land. Hvad førstnævnte angår, kommer skriftet både ind på den øgede rolle, juraen spiller, og på den måde, hvorpå vi i stigende grad benytter os af rettighedssprog og -tankegang i vore politiske og moralske diskussioner. Retliggørelsen som én blandt flere påvirkninger fra USA vil mest blive berørt i afsnittene om henholdsvis den politiske og den kulturelle verden. Blandt de øvrige påvirkninger fra USA, som forstærker retliggørelsen, eller som denne må ses i sammenhæng med, er den stigende danske interesse for forbrugerisme og for at lade private initiativer tælle mere. Også mediernes amerikansk påvirkede måde at sende nyheder på samt de mange amerikanske film, vi præsenteres for på alle danske kanaler, spiller ind her.

Helle Porsdam er lektor ved Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet.

Fra pax americana til lex americana?
En diskussion af dansk retliggørelse
som en påvirkning fra USA
af Helle Porsdam

Århus: Magtudredningen, 2002
96 sider, kr. 95

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag:
www.unipress.dk
eller tlf: 89 42 53 70.

Kontakt til forfatteren:
tlf. 65 50 31 09
e-mail: helle@hist.sdu.dk

 


[Tilbage]