Pressemeddelelse

Politisk forbrug og politiske forbrugere
Globalisering og politik i hverdagslivet

Magtudredningen udsender den 10. december 2001

Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen, Politisk forbrug og politiske forbrugere. Globalisering og politik i hverdagslivet.

Bogen må ikke omtales før udgivelsesdagen mandag d. 10 december 2001

Politisk forbrug en vigtig ny form for politisk deltagelse
47 pct. af danskerne har inden for det sidste år forsøgt at påvirke politiske forhold ved at boykotte eller tilvælge bestemte varer frem for andre, og blandt danskerne i almindelighed anses politisk forbrug som lige så effektivt til at opnå politisk indflydelse som at kontakte politikere eller arbejde i et politisk parti.

Mens deltagelsen i partier og politiske møder er for nedadgående, er politisk forbrug vokset frem som en vigtig ny form for politisk deltagelse, hvor almindelige mennesker i hverdagen benytter deres magt som forbrugere til at påvirke politik. Det sker både ved mere synlige boykot-aktioner og ved i det stille at tilvælge bestemte varer af bevidst politiske grunde.

Derimod er der ikke mange politiske eller etiske investorer - i hvert fald ikke når det gælder investering af egne midler (syv pct.). Til gengæld mener fire ud af ti af pensionskassernes medlemmer, at deres pensionskasse skal tage etiske eller politiske hensyn.

Individualisering og globalisering
Politisk forbrug ændrer vort syn på politisk deltagelse. Det føjer sig ind i et bredere mønster, hvor folk deltager på mere individualiserede måder i politik. Som politiske forbrugere, ved at skrive under på underskriftsindsamlinger, og ved at støtte bestemte foreninger økonomisk.

Politisk forbrug må også ses i relation til globaliseringen, hvor multinationale virksomheder lettere kan  unddrage sig regeringers kontrol, men bliver nødt til at tage politiske og etiske hensyn for at værne sig mod forbrugerboykot. Politiske forbrugere har da også en ret stærk global orientering og solidaritetsfølelse.

Bredt udsnit af befolkningen
Politiske forbrugere kommer i øvrigt fra alle samfundsgrupper og alle politiske retninger. Men de er en hel del bedre uddannede og væsentligt mere politisk interesserede end gennemsnittet. Det er de mest politisk engagerede borgere, og der er ingen tegn på, at de skulle være ofre for mediefrembragte stemningsbølger. Indkomst spiller ikke i sig selv nogen rolle. Selv om de har mindre råd, handler mindre velstillede borgere lige så hyppigt som politiske forbrugere som de velstillede.

Politisk tillid
Man kunne tro, at politisk forbrug var udtryk for mistillid til det ‘etablerede’ politiske system. Men både politiske forbrugere og deltagere i græsrodsaktioner har i dag lidt større tillid til de politiske institutioner end dem, der ikke deltager - helt på linje med de danskere, der deltager i foreningslivet.

Undersøgelsen
Undersøgelsen er den hidtil mest omfattende undersøgelse af politisk forbrug som politisk fænomen. Undersøgelsen er gennemført af Magtudredningen som led i den såkaldte ‘Medborgerundersøgelse’, der afdækker danskernes deltagelse i politik og foreningsliv -  herunder politikkens nye former i et samfund i forandring. Undersøgelsen er gennemført i 2000 og omfatter interviews med 1640 repræsentativt udvalgte danskere. Interviewingen er gennemført af Socialforskningsinstituttet. Hovedrapporten fra medborgerundersøgelsen, der også indgår i en omfattende international undersøgelse af politisk deltagelse, publiceres i 2003.

Forfatterne
Mette Tobiasen er PhD stipendiat ved Magtudredningen og ved Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet.

Jørgen Goul Andersen er professor ved Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet og medlem af forskningsledelsen for Magtudredningen.

Politisk forbrug og politiske forbrugere
Globalisering og politik i hverdagslivet
af Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Århus: Magtudredningen, 2001
75 sider, kr. 85
ISBN: 87-987581-8-7

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag:
www.unipress.dk
eller tlf: 89 42 53 70.

Forfatterne træffes på:
tlf.: 9635 8200
e-mail: goul@socsci.auc.dk og tobiasen@socsci.auc.dk

postadresse:  Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet, Fibigerstræde 1, 9220 Aalborg Ø.

 


Nærmere præsentation

Politisk forbrug fik først navn som en form for politisk deltagelse i midten af 1990'erne i forbindelse med Brent Spar-kampagnen mod Shell og forbrugerboykotten af franske varer i protest mod den franske præsident Chirac’s atomprøvesprængninger.

Siden har det været et mindre iøjnefaldende, men omdiskuteret fænomen. Var det en døgnflue, eller er det en megatrend, der nedbryder grænserne mellem økonomi og politik? Har det overhovedet noget at gøre med politik? Hvor stor betydning har det? Hvad er egentlig politisk forbrug? Og er det ikke bare udslag af tilfældige stemningsbølger?

Hvad er politisk forbrug?

 Figur 2.2. Forbrugerboykot og andre former for politisk forbrug. Nogle eksempler.

  kollektiv/organiseret individuel/ ikke organiseret
fravalg af varer
(negativ pol.forbrug)

Boykot-aktion
(klassiske studieobjekt)

etisk forbruger 
(køber f.eks. ikke æg af burhøns)

tilvalg af varer
(positiv pol.forbrug)

Solidaritets-aktion
(sjælden)

grøn forbruger,
bæredygtig forbruger
 (køber f.eks. økologisk)

 

Alternativ eller supplement
Politisk forbrug har ofte været set som alternativ til andre former for deltagelse i og som udtryk for mistillid til ‘etablerede’ institutioner. Undersøgelsen peger mere på politisk forbrug som et naturligt supplement, der kan bruges af travle mennesker, for i det mindste at ‘gøre noget’. Ofte kan det være eneste mulighed for at påvirke virksomheder eller regeringer verden over, og ofte kan effekten være ganske stor.

Hvor stor betydning?

Figur 4.1. Deltagelse som politisk forbruger sammenlignet med andre politiske deltagelsesformer, 2000. Procent

 Figur 4.2. Oplevelse af, hvor effektive forskellige aktiviteter er til at påvirke beslutninger i samfundet. 2000. Gennemsnit på skala fra 0 (slet ikke effektiv) til 10 (meget effektiv)

Er det politisk?
Det har været diskuteret, om politisk forbrug nu også er politisk, eller om det mere drejer sig om  hensyn til varens kvalitet, oplevet sundhed, osv. - eller om at pleje sin dårlige samvittighed. Ingen af delene holder.

Er det tilfældige stemningsbølger?

 

Tabel 5.3.  Andel politiske forbrugere, opdelt efter partivalg og politisk in­teresse. 2000. Procent

 

Ikke politisk forbruger

Kun tilvalg

Både til- og fravalg

N (=100 %)

Venstrefløj

27

38

35

146

Socialdemokratiet

53

27

20

408

Midterparti

38

40

22

138

Venstre + Konservative

55

27

18

463

Dansk Folkeparti + Fremskridtspartiet

61

18

21

107

Meget interesseret i politik

34

35

31

328

Noget interesseret

47

31

22

653

Kun lidt interesseret

64

25

11

521

Slet ikke interesseret

80

16

4

139

  

De politiske forbrugere - holdningsmæssigt og socialt

·         De politiske forbrugere udgør et bredt udsnit af befolkningen.

·         Der er flest politiske forbrugere blandt folk med bedre indkomst, men det skyldes højere uddannelse.

·         Det er flest politiske forbrugere blandt højtuddannede, men det skyldes navnlig større politisk interesse.

·         Der er mere global politisk orientering og global solidaritet blandt politiske forbrugere.

·         De politiske forbrugere har ikke mistillid til etablerede politiske institutioner.

 Tabel 5.1. Andel politiske forbrugere, opdelt efter køn, alder, uddannelse og indkomst. 2000. Procent

 

Ikke politisk forbruger

Kun tilvalg

Både til- og fravalg

N (=100 %)

Mand

56

27

17

822

Kvinde

50

29

21

818

18-29 år

46

32

22

329

30-39 år

47

30

23

321

40-49 år

45

33

22

291

50-59 år

54

28

18

289

60-69 år

58

24

18

188

70 år +

75

19

6

224

Folkeskole (7-9 år)

69

18

13

659

Realeksamen, 10. kl., mv.

49

33

18

586

Studentereksamen, HF

31

39

30

393

Ingen erhvervsuddannelse

64

21

15

539

Grundlæggende erhvervsuddannelse

60

24

16

484

Kort videregående uddannelse

42

36

22

144

Mellemlang videregående uddannelse

35

39

26

276

Lang videregående uddannelse

33

39

28

171

0-149.999 (egen indkomst, brutto)

61

24

15

555

150-199.999

56

26

19

226

200-299.999

46

32

22

469

300-349.999

45

32

23

104

400.000 +

43

33

24

122

 

Langsigtede perspektiver


[Tilbage]