23. maj 2002

Territorial dynamik. Streger på landkort - billeder i vore hoveder

 Aarhus Universitetsforlag og Magtudredningen udgiver tirsdag den 4. juni 2002

Territorial dynamik. Streger på landkort - billeder i vore hoveder
Redigeret af Torben Beck Jørgensen & Kurt Klaudi Klausen

Murens fald, opbruddet på Balkan, flygtningestrømme, EUs udvidelse, Ruslands tilnær­melse til NATO, europæisk mønt, salg af Teledanmark til amerikanerne, kræftbehandling af danskere i udlandet, britisk selskab skal køre på de vestjyske baner, 20-30-40 tv-kana­ler. Det er egentlig en forbløffende udvikling, svær at fatte, nok især for de generationer, som voksede op efter Anden Verdenskrig i et Europa med fastfrosne grænser.

Det var ikke bare den dansk-tyske grænse, der lå fast. Det var alle landegrænser, og hvor de var lidt flydende i den første efterkrigsperiode, størknede de efterhånden - ikke mindst grænsen mellem øst og vest. Indenlands har grænserne mellem amter og kommuner været tilsvarende stabile efter de omfattende reformer, som etablerede en ny orden i årtierne efter Anden Verdenskrig.

Men nu er vi vidner til, at forandring (igen) erstatter fastfrossenhed. På få år er verden på mange måder blevet både grænseløs og samtidig rig på nye grænser. Mennesker, ideer, ting, kapital, indflydelse, værdier, normer flytter sig fra et sted til et andet, rejser, kæmper sig vej, tiltvinger sig adgang, skubbes videre, bydes velkommen, afvises. De overskrider grænser, opløser grænser, sætter nye grænser.

Samtidig er der mere som immaterialiserer sig og udfolder sig i rum, der ikke er stedlige, i virtuelle rum, i cyberspace. Det sted-ubundne får øget betydning blandt andet gennem infor­mationsteknologien, og det stedbundne udfordres. Endvidere aktualiseres det lokales betydning: trangen til at finde rødder og ønsket om, at den lille verden fungerer, ser ud til at vokse i takt med, at den store verden udvides.

Territorial dynamik fokuserer på et centralt aspekt ved denne moderne foranderlighed: territorier, deres skiftende betydninger, vækst og indskrænkning, omforming og bevæge­lighed. Vi ser ikke på alle slags territorier og alle former for territorial dynamik. Vi afgræn­ser os til især at se nærmere på, hvad der sker med stater, deres indre opdelinger i f.eks. administrative distrikter, amter og kommuner og overstatslige ‘tilbygninger’ eller ander­ledes sagt: det nationale, det subnationale og det overnationale. Men vi ser også på øko­no­miens verdensomspændende udfoldelse og spørger, om stedfæstede kulturelle iden­titeter og rødder følger med økonomiske og politiske forskydninger, og Territorial dynamik slutter med at se på storbyen som den moderne dynamo frem for nationalstaten.

Territorial dynamik er opbygget på følgende måde: I kapitel 1 udfolder vi analysen af, hvad et territorium er. Vi viser, hvorledes sproget er fyldt med ‘territoriale’ ord, og definerer de grundlæggende begreber. Vi udvikler forskellige former for territorial dynamik og illustrerer disse med eksempler. Mange af eksemplerne er historiske for at undgå opfattelsen af, at det kun er i vor tid, der sker grundlæggende ændringer.

Derefter belyser en række specialister forskellige sider af territorial dynamik.

I det afsluttende kapitel diskuteres, hvorhen de mange eksempler på territorial dynamik tager os, og hvordan det sker. Territorial dynamik relateres til magt og demokrati. Til slut spørges det, om det karakteristiske for vor tid også er, at territoriet som byggeklods i samfundsbygningen får mindre og mindre betydning. De-territorialiseres verden?

 

Kontakt til redaktørerne

Torben Beck Jørgensen
Tlf.: 35 32 34 13
E-mail: TBJ@ifs.ku.dk

Kurt Klaudi Klausen
Tlf.: 65 50 32 32
E-mail: kkk@sam.sdu.dk

 

Forfatterne

Peder Andersen. Sekretariatschef i Det Økonomiske Råd
Vibeke Normann Andersen. Adjunkt ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Odense
Roger Buch. Lektor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Odense
Lykke Friis. Konstitueret forskningschef ved Dansk Udenrigspolitisk Institut
Carsten Greve. Lektor i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Birthe Hansen. Lektor i international politik ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Ole B. Jensen. Lektor ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet
Torben Beck Jørgensen. Professor i offentlig forvaltning og organisation ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Birte Holst Jørgensen. Forsker ved Afdeling for Systemanalyse, Forskningscenter Risø
Kurt Klaudi Klausen. Professor i offentlige organisationsteori og forvaltning ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Odense
Lise Lyck. Lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen i Køben­havn
Kjeld Møller Pedersen. Professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik ved Institut for  Sundheds­­tjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
Frank Rasmussen. Chefkonsulent i Det Økonomiske Råds Sekretariat
Bent Thaarup. Specialkonsulent i Told- og Skattestyrelsen, Personale- og Udviklingsafdelingen
Jens Tonboe. Professor i sociologi ved Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet
Uffe Østergård. Direktør for Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier og Jean Monnet professor i europæisk civilisation

 

Magtudredningen

Magtudredningen er et forskningsprogram, der er sat i gang på foranledning af Folketinget, og som har til formål at analysere det danske folkestyres situation ved overgang til det 21. århundrede. Magtudredningen ledes af en uafhængig forsk­ningsledelse bestående af Lise Togeby (formand), Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen og Signild Vallgårda. Arbejdet med Magt­udredningen startede i 1998, og der er i dag igangsat omkring 75 forskellige projekter. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2003.

www.ps.au.dk/magtudredningen

 

Territorial dynamik. Streger på landkort - billeder i vore hoveder
redigeret af Torben Beck Jørgensen og Kurt Klaudi Klausen

Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2002
274 sider, kr.
248

Kan købes hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk
eller hos boghandlerne

  


[Tilbage]