23. september 2002

 

Aarhus Universitetsforlag og Magtudredningen udgiver fredag den 27. september 2002

 

Det magtfulde møde mellem system og klient

Redigeret af Margaretha Järvinen, Jørgen Elm Larsen og Nils Mortensen

 

200 sider, kr. 198

 

På en familiebehandlingsinstitution fortæller flere af klienterne, at de er meget bevidste om, hvordan de skal opføre sig, når personalet er til stede. For at fremstå som gode forældre med chance for at undgå anbringelse af børnene uden for hjemmet, må de agere som på en scene, hvor det gælder om at spille sin rolle rigtigt.

 

På et aktiveringsprojekt opfatter projektlederne ikke sig selv som havende magt. De mener, at de blot udfører et socialpædagogisk arbejde, hvorimod den egentlige magt ligger i socialforvaltningen. Ikke desto mindre er projektledernes vurderinger af klienterne ofte det afgørende beslutningsgrundlag for udfaldet af forvaltningens sagsbehandling. Og betydningen af disse vurderinger er ikke kendt af klienterne.

 

Bogen ”Det magtfulde møde mellem system og klient” indeholder analyser som de to ovennævnte, hvor der åbenlyst ikke bare er tale om udøvelse af legal myndighed, men om et langt mere flertydigt og indgribende forhold, hvor det er overladt til forskellige faggrupper at træffe afgørelser af vital betydning for de berørte. Emnet for bogen er denne tusmørkezone, hvor legal myndighedsudøvelse, støtte, forhandling, overtalelse, disciplinering og kontrol er blandet sammen. Det typiske kendetegn ved den magt, der går ud over myndighedsudøvelsen er, at den fornægtes. Den opfattes ikke af de ”magthavende” faggrupper som magt, men som udtryk for de bedste intentioner eller for den bedste fagviden på området. I analyserne af disse magtrelationer trækker bogen på teoretiske perspektiver hentet fra sociologerne Michel Foucault, Pierre Bourdieu og Erving Goffman.

 

Eksemplerne på denne fornægtede magt er hentet fra møder mellem sociale klienter og repræsentanter for det administrative system. Det drejer sig om møder mellem på den ene side langtidsarbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, familier med børneværnssager samt alkohol- og stofmisbrugere og på den anden side socialrådgivere, socialpædagoger samt forskellige grupper af projektmedarbejdere. Analyserne henter materiale fra almindelige klientsamtaler i kommunale forvaltninger, aktiveringsprojekter, familiebehandlingsinstitutioner og ”væresteder” for udstødte grupper.

 

Analyserne i bogen tager ikke højde for de meget store forskelle, der er fra kommune til kommune som følge af størrelse, ressourcer og prioriteringer. Derfor skal analysernes resultater ikke opfattes som generelle tendenser: De skal forstås som illustrationer og eksemplificeringer af den ”fornægtede” magts måder at fungere på.

 

Bogens indhold

Kapitel 1: Det magtfulde møde mellem system og klient: teoretiske perspektiver

af Margaretha Järvinen og Nils Mortensen

 

Kapitel 2: ”Motivation” i visitationssamtaler på aktiveringsområdet

af Annette Carstens

 

Kapitel 3: Kommunal klassificering af langtidsledige

af Frank Ebsen og Jens Guldager

 

Kapitel 4: Menneskelighed i mødet mellem socialarbejder og klient – ideal eller realitet

af Lars Uggerhøj

 

Kapitel 5: Omsorgens herredømme

af Nanna Mik-Meyer

 

Kapitel 6: Magtudøvelse i børneforsorgen

af Tine Egelund

 

Kapitel 7: Marginale mennesker i marginale rum

af Jørgen Elm Larsen

 

Kapitel 8: Magtens mange facetter i mødet mellem system og klient

af Jørgen Elm Larsen, Nils Mortensen og Jens Peter Frølund Thomsen

 

 

Forfatterne

Annette Carstens er socialrådgiver, cand.scient.soc. og afdelingsleder for arbejdsmarkeds­afdelingen i Rødovre Kommune.

Frank Ebsen er cand.merc. og centerleder ved Center for forskning i socialt arbejde, København.

Tine Egelund er socialrådgiver, fil.dr. og seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet.

Jens Guldager er mag.scient.soc. ved Center for forskning i socialt arbejde, København.

Margaretha Järvinen er pol.dr. og professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet og Socialforskningsinstituttet.

Jørgen Elm Larsen er mag.scient.soc., ph.d. og lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Nanna Mik-Meyer er cand.scient.anth. og ph.d.-stipendiat ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Nils Mortensen er mag.scient.soc. og lektor i sociologi ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Jens Peter Frølund Thomsen er cand.scient.pol, ph.d. og lektor i komparativ politik ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Lars Uggerhøj er socialrådgiver, ph.d. og lektor ved Aalborg Universitet.

 

Magtudredningen

Magtudredningen er et forskningsprogram, der er sat i gang på foranledning af Folketinget, og som har til formål at analysere det danske folkestyres situation ved overgang til det 21. århundrede. Magtudredningen ledes af en uafhængig forsk­ningsledelse bestående af Lise Togeby (formand), Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen og Signild Vallgårda. Arbejdet med Magt­udredningen startede i 1998, og der er i dag igangsat omkring 75 forskellige projekter. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2003.

 

www.ps.au.dk/magtudredningen

 

Det magtfulde møde mellem system og klient
redigeret af Margaretha Järvinen, Jørgen Elm Larsen og Nils Mortensen

Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2002
200 sider, kr. 198

Kan købes hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk
eller hos boghandlerne

Kontakt til redaktørerne

Margaretha Järvinen

Sociologisk Institut (mandage og tirsdage)

Tlf. 35 32 32 74, margaretha.jarvinen@sociology.ku.dk

 

Socialforskningsinstituttet (torsdage og fredage)

Tlf 33 48 08 33 mja@sfi.dk

 

Jørgen Elm Larsen

Tlf. 35 32 32 66, Joergen.Elm.Larsen@sociology.ku.dk

 

Nils Mortensen

Tlf. 89 42 12 94, nilsm@ps.au.dk

 

 

 


[Tilbage]