Århus, den 22. oktober 2001

Pressemeddelelse. Nyt skrift fra Magtudredningen

Søren Laursen, Vold på dagsordenen. Medierne og den politiske proces

I Vold på dagsordenen har Søren Laursen analyseret, hvorledes medierne har medvirket til at sætte den politiske dagsorden. Det sker gennem et case-studie, nemlig vedtagelsen af regeringens anden voldspakke i 1997, som blev fremsat i kølvandet på måneders intens mediefokus på volds­kriminalitet.

Baggrunden for skriftet er paradokset mellem på den ene side den politiske opmærksomhed omkring voldskriminalitet herunder en stramning af lovgivningen og på den anden side de stagnerende voldsstatistikker. Der fokuseres på medierne som mulig forklaring på dette paradoks. Den teoretiske forventning er, at medierne til en vis grad er i stand til at påvirke, hvilke sager der finder vej til den politiske dagsorden, samt til at påvirke selve den måde man på politisk niveau forholder sig til samme sag.

I skriftet analyseres såvel mediernes som politikernes dagsorden.

Analysen af mediernes dagsorden koncentrerer sig om fire landsdækkende dagblades formidling af voldskriminalitet. Opmærksomheden rettes mod tre episoder, der må betegnes som ekstreme. Tilsammen udgjorde de den overvejende del af voldsstoffet, hvilket leder til en konklusion om, at medierne hovedsagelig skildrer sociale problemer som vold gennem enkelte episoder. Udover den meget store koncentration omkring enkelte episoder er det tydeligt, at episoderne beskrives meget nøje: der ofres betydelig spalteplads ofte med omfattende billedmateriale. Episoderne fremstilles gennem et følelsesladet sprog, som får de enkelte episoder til at fremstå med meget stor gennemslagskraft.

En analyse af den tidsmæssige sammenhæng mellem den politiske dagsorden og mediernes dagsorden i en 6-måneders periode op til fremsættelsen af voldspakken afslører, at der er et betydeligt sammenfald mellem medieopmærksomhed og politisk opmærksomhed på volden. Og det er medierne, som sætter dagsordenen.

En nærmere analyse af den politiske debat, og hermed diskursen omkring volden, viser, at politikerne i vid udstrækning anvender mediernes fremstillinger af volden til at styrke egne politiske standpunkter. Hos de fleste partier kan der dog ikke påvises nogen afvigelse fra den sædvanlige politiske linie – og dermed ikke nogen direkte påviselig påvirkning fra medierne. Socialdemokratiet er en væsentlig undtagelse. Partiet bevæger sig i forbindelse med denne sag tydeligt i forhold til den hidtidige politiske linie med fremsættelsen af voldspakken. Idet partiet er regeringsbærende får denne afvigelse afgørende konsekvenser for den politiske dagsorden.

Med baggrund i skriftets analyse konkluderes det, at mediernes store opmærksomhed på vold må anses som den væsentligste drivkraft bag fremsættelsen af regeringens voldspakke. Sammenholdt med en række andre sager af lignende karakter, som siden 1997 har præget den politiske dagsorden, indikerer det i skriftet beskrevne forløb, at medierne ofte kan tillægges en afgørende betydning for fastsættelsen af den politiske dagsorden.

Søren Laursen er cand.scient.pol og er ansat som fuldmægtig i Uddannelses- og Kulturafdelingen i Ringkjøbing Amt.

Vold på dagsordenen. Medierne og den politiske proces

af Søren Laursen
Århus: Magtudredningen, 2001
96 sider, kr. 95

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag:
www.unipress.dk
eller tlf: 89 42 53 70.

Forfatteren træffes på:
tlf. 97 41 31 93 (privat) eller
tlf. 96 75 34 31 (arbejde)

e-mail:
s_laursen@hotmail.com 

 


[Tilbage]