Århus, den 7. april 2000

Pressemeddelelse

Nyt skrift fra Magtudredningen

Magt og indflydelse af Jens Peter Frølund Thomsen, Aarhus Universitet

Begrebet magt er vanskeligt at have med at gøre, og det har da også været genstand for diskussion i mange år. Magtudredningen søger ikke at fremme en bestemt opfattelse af magt, men kræver af sine forfattere, at de forholder sig kritisk til deres eget brug af begrebet. Dette skrift er en teoretisk præsentation og diskussion af forskellige magtbegreber, sådan som de har været anvendt i de seneste 40 års forskning i magt. Skriftet indeholder ikke nye empiriske analyser, men i hvert kapitel er der en afsluttende diskussion af det gennemgåede magtbegrebs relevans for studiet af magt ude i den virkelige verden.

Magtens første ansigt betegner den forholdsvis enkle situation, at A har magt over B, når A kan få B til at gøre noget, som B ellers ikke ville have gjort. Det var eksempelvis det magtbegreb, som den kendte amerikanske magt- og demokratiforsker Robert A. Dahl anvendte i sin studie af magt i den amerikanske østkystby New Haven (Who Governs? 1961). Fordelen ved dette begreb er, at det lader sig anvende præcist, når man undersøger beslutninger, som har været på den officielle politiske dagsorden. Ulempen er, at der er oplagte aspekter ved magtudøvelse, som ikke er inkluderet i dette magtbegreb.

Magtens andet ansigt er derfor også en reaktion herpå og betegner beslutninger om ikke at træffe beslutninger – eller non-decisions med et fagudtryk. Magt udøves ikke kun, når der er tale om åbne politiske konflikter, men også når nogen har magt til at sørge for, at der ikke skal træffes beslutninger om et bestemt fænomen. Magt udøves altså også, når A sørger for, at der ikke bliver truffet officiel beslutning om noget, som B er interesseret i.

Magtens tredje ansigt. Heller ikke non-decisions fanger alle former for politisk magt, hævdede for 25 år siden den britiske forsker Steven Lukes. Både magtens første og andet ansigt indebærer, at magt opfattes som noget principielt iagttageligt. Magt kan imidlertid også udøves, selvom der tilsyneladende er enighed mellem aktørerne, for eksempel fordi A har været i stand til at påvirke B’s opfattelse af egne interesser. Påvirkning af andres bevidsthed er også magtudøvelse.

Magtens fjerde ansigt. I magtens tre første ansigter er magt forstået som en relation mellem A og B. Magt kan imidlertid også være et resultat af kapaciteten til at kunne mobilisere ressourcer. De, der har adgang til mange ressourcer, har dermed mere magt end de, der ikke har adgang til så mange ressourcer. Magt som kapacitet er dermed magten til at påvirke samfundsmæssige tilstande og udviklingsprocesser.

Magtens femte ansigt er endelig en opfattelse af magt, hvor man ikke så meget hæfter sig ved magt som udøvelse eller magt som besiddelse, men finder, at magt bør analyseres som et meget mere dynamisk fænomen. Denne type magtanalyse interesserer sig eksempelvis for, hvorledes magtrelationer påvirker aktørernes identitet.

Jens Peter Frølund Thomsen er lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Magt og indflydelse
af Jens Peter Frølund Thomsen
Århus: Magtudredningen, 2000
68 sider, kr. 65

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag:
www.unipress.dk
eller tlf: 89 42 53 70.

Forfatteren træffes på:
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet
tlf. 89 42 33 11
e-mail:
froelund@ps.au.dk

 

JPFT.gif (52139 bytes)

[Tilbage]