Århus, den 4. september 2000

Pressemeddelelse

Når medierne skildrer flygtninge og indvandrere i Danmark, sker det ikke blot ved en direkte afbildning af virkeligheden. Virkeligheden fortolkes og konstrueres, så den giver mening, og der skabes sammenhæng

I Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet har Jacob Gaarde Madsen analyseret, hvorledes flygtninge- og indvandrerspørgsmålet er blevet behandlet i tre danske aviser, BT, Jyllands-Posten og Politiken i udvalgte perioder siden 1970, da spørgsmålet for alvor kom på den politiske dagsorden i Danmark.

I 1970 var det overordnede tema "gæstearbejdere som arbejdskraft", hvor indvandringen af nogle blev betragtet som et hensigtsmæssigt middel til at skaffe arbejdskraft til den bugnende danske industri, mens andre fokuserede på indvandringens mange sociale problemer.

I 1984 stod indvandrerspørgsmålet i "kriminalitetens tegn", idet der er mange artikler om kriminalitet, hvor flygtninge og indvandrere er indblandet på den ene eller anden måde. I de fleste artikler gøres indvandrerne direkte ansvarlige for kriminaliteten, men der er også tilløb til en anden fortolkning, hvor man prøver at identificere andre og bagvedliggende årsager til kriminaliteten.

Mellem 1984 og 1985 skifter mediedækningen både i omfang og indhold. I 1985 er der to overordnede temaer. Det ene drejer sig om flygtninge, og den dominerende synsvinkel er, at disse udgør et massivt eksternt pres, der skaber interne problemer og uro. Det andet og dominerende tema har sit omdrejningspunkt i racisme og fremmedhad, og der fokuseres samtidig på konflikter og sammenstød. Nogle tolker racismen og fremmedhadet som skabt af det danske samfund og danskerne selv, mens andre ser racismen og fremmedhadet som en mere naturlig reaktion på befolkningens møde med de fremmede. Her tilskrives flygtninge og indvandrere altså en væsentlig del af skylden for danskernes holdninger.

I 1990’erne har medierne fokuseret på de mange forskellige problemer, der følger med flygtninge og indvandrere og de har dermed opbygget et skel mellem "dem" og "os". I BT og Jyllands-Posten er den mest udbredte synsvinkel, at "de" strømmer til landet i stort omfang med store omkostninger til følge og "de" skaber med deres fremmedartede kultur og manglende tilpasning problemer. Samtidig er der problemer med politikken og administrationen på området. I Politiken opbygger man også et skel mellem "dem" og "os", men her finder man de fleste problemer hos "os" selv i form af racisme og fremmedhad og i form af myndighedernes uprofessionelle håndtering af problemerne.

I bogens sidste kapitel sammenholdes mediernes fremstilling af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet med holdningsudviklingen i den danske befolkning og det sandsynliggøres, at mediernes konstruktioner af spørgsmålet spiller en rolle for befolkningens holdninger til flygtninge og indvandrere.

Jacob Gaarde Madsen har været ansat som forskningsassistent ved Magtudredningen og er nu fuldmægtig i Udlændingestyrelsen.

Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet
af Jacob Gaarde Madsen
Århus: Magtudredningen, 2000
95 sider, kr. 95

Kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag:
www.unipress.dk
eller tlf: 89 42 53 70.

Forfatteren træffes på:
tlf. 35 30 84 60 (arbejde)
eller 38 19 91 29 (privat)
e-mail:
jga@udlst.dk

 

 

cover-12390.jpg (44789 bytes)


[Tilbage]