Århus, den 16. marts 2000

Pressemeddelelse

Etniske minoriteters indflydelseskanaler handler om de etniske minoriteters indflydelse på samfundets indsatser og beslutninger, ikke mindst indsatser og beslutninger vedrørende deres situation som etniske minoriteter.

Undersøgelsen, som er en del af Magtudredningen, viser, at de etniske minoriteters indflydelse er marginal - både på deres egne vilkår i samfundet og på den almindelige samfundsudvikling. Myndighederne er på den ene side interesseret i at inddrage de etniske minoriteter i konkrete integrationsopgaver, mens mulighederne for at øve indflydelse på centrale indvandrerpolitiske spørgsmål som f.eks. Udlændingeloven er minimale. På den anden side viser undersøgelsen, at minoritetsrepræsentanterne er mest interesserede i de indvandrerpolitiske spørgsmål, men de leverer ikke et kvalificeret modspil til myndighederne.

En anden væsentlig konstatering er, at de danske interesseorganisationer på området er bedre til at udnytte de nye muligheder, som opstår i takt med områdets stadig større samfundsmæssige betydning - ikke mindst når det gælder finansiering af aktiviteter.

Endelig peger undersøgelsen på, at der i disse år sker en klar forskydning af interessen fra de særlige interesseorganisationer til samfundets almindelige magtstrukturer. Den nye integrationslovs bestemmelser om at flytte ansvaret for integrationsindsatsen af flygtninge fra Dansk Flygtningehjælp til kommunerne er et eksempel herpå. Det mindsker på den ene side de særlige interesseorganisationers indflydelse - på den anden side åbner det mulighed for at inddrage flere i indvandrer- og flygtningearbejdet, også når det gælder de etniske minoriteter selv.

Undersøgelsen er gennemført af to af de mest erfarne folk på området, de tidligere indvandrerkonsulenter Ole Hammer og Inger Bruun. De har både undersøgt de etniske minoriteters egne foreningsstrukturer, deres økonomiske muligheder, deres repræsentation i offentlige organer vedrørende minoritetsspørgsmål samt deres måder at søge indflydelse på. Samtidig har de rettet opmærksomheden mod de danske organisationer og institutioner, som i særlig grad beskæftiger sig med de etniske minoriteters rettigheder. De har indsamlet et omfattende dokumentationsmateriale og har interviewet en række nøglepersoner på området. Dertil kommer deres egne indgående erfaringer efter henholdsvis 25 og 10 års arbejde på feltet.

Undersøgelsen bygger videre på en undersøgelse fra 1992, som forfatterne foretog for Nordisk Ministerråd om indvandrernes indflydelseskanaler i de nordiske lande ("Grænser for indflydelse", Dokumentation om indvandrere 2:1992, København, 1992).

Etniske minoriteters indflydelseskanaler
af Ole Hammer og Inger Bruun
Århus: Magtudredningen, 2000
96 sider, kr. 85

Skriftet er udsolgt, men det kan downloades som pdf-fil.

Forfatterne træffes på:
Ole Hammer (Højskolernes Hus)
tlf. 33 13 98 22

Inger Bruun (Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning)
tlf. 33 95 53 29
 

H&B.gif (63037 bytes)

[Tilbage]