25. november 2002 

Folkets repræsentanter. Et antropologisk blik på Folketinget

 

Aarhus Universitetsforlag og Magtudredningen udgiver torsdag den 28. november 2002

 

Folkets repræsentanter. Et antropologisk blik på Folketinget

Redigeret af Finn Sivert Nielsen og Inger Sjørslev

 

199 sider, kr. 198

 

Hvordan ser folkets repræsentanter på deres egen rolle? Hvad forstår de ved politik? Hvordan samarbejder de med pressen og embedsmændene, og hvad mener de egentlig om vælgerne? Hvilke forestillinger har de om det folk, hvis interesser de er valgt til at varetage?

 

Fem studerende og nyuddannede antropologer har over perioder fra fire til ti måneder udført feltarbejde i og omkring Folketinget. Tilsammen har de gennemført mere end hundrede interviews og tilbragt i tusindvis af timer i selskab med folkevalgte, journalister og embedsmænd på og omkring Christiansborg. De har haft til opgave at finde ind bag de gængse forestillinger om politikerne, ind bag meningerne og de politiske fremstillinger i den daglige mediestrøm. De har set på samarbejdet og de fællesskaber, der danner sig blandt politikerne og omkring dem.

 

Bogen giver et indblik i, hvordan magtens hverdagspraksis forvaltes af folkets repræsentanter og deres nærmeste medspillere. Dens syv kapitler belyser tilsammen en række spørgsmål. Hvad ligger der i den udbredte skepsis over for politikerne? Er de folkevalgte så svære at komme i kontakt med, som deres vælgere synes at mene? Hvordan skabes der tillid og legitimitet omkring det politiske? Hvad betyder det at vise "mennesket bag politikeren"? Hvilke spilleregler skal man kunne, og hvilken form for viden er nødvendig for at kunne begå sig på "Borgen"? Hvad betyder politisk performance? Hersker der en særlig politisk kultur i Danmark? Hvad betyder embedsmændenes objektivitet og neutralitet? Hvad kan en undersøgelse af de politiske grænseflader fortælle os om forandringer og fremtid for det politiske liv?

 

Antropologernes arbejder rejser nye spørgsmål til den særlige demokratiopfattelse, der hersker i Danmark, og til forståelsen og forvaltningen af magt. Det er en af bogens hovedkonklusioner, at Folketinget ikke bare repræsenterer samfundet, men i sig selv udgør et samfund. Hvis man skal kunne bruge den magt, der ligger i det repræsentative demokrati, så må man udforske karakteren af dette samfund, og man må kunne se bag om de billeder, vi danner af hinanden, bag om de stereotype forestillinger om det politiske og bag om formerne og det iscenesatte.

 

Bogen indeholder følgende bidrag:

Inger Sjørslev: Forestillinger om folket. En introduktion

Signe Hedeboe: Mennesket bag politikeren

Jakob Hougaard: Politikeren på scenen

Ulla Holm Fadel: Christiansborg- og vælgervirkeligheden. To verdener i dansk politik?

Rasmus Steen Kjær: Journalisten som politisk aktør

Tim Bjørn Eriksen: I magt og afmagt

Finn Sivert Nielsen: Folkestyrets grænser – folkestyrets fremtid. Anslag til en konklusion.

 

Signe Hedeboes bidrag viser, hvordan politikerne gør sig mange anstrengelser for at fremstå som mennesker, forstået som noget andet og mere end politikere. Tilsyneladende skal folkets repræsentant for at vinde troværdighed over for vælgerne fremstå som både men­neske og politiker. Hedeboe diskuterer, hvorfra nødvendigheden af at formidle oprigtighed kommer. Jakob Hougaard viser, hvad der sker, når hverdagspolitikeren går i valgkamp. Da får det iscenesatte en særlig rolle at spille, og det er politikerne helt klar over. De benytter sig meget bevidst af iscenesættelser og performativ optræden, ikke mindst når der føres kampagner.

 

Mange folkevalgte mener, at folk ikke interesserer sig for politik. Ikke desto mindre, eller netop af den grund, gør de sig store anstrengelser for at have gode relationer til det folk, de repræsenterer. Mange vælgere synes, efter de folkevalgtes mening, at have en opfattelse af, at det politiske liv på Christiansborg udgør en verden for sig, og at der er for stor afstand mellem folket og de folkevalgte. Ulla Holm Fadel undersøger, hvad der ligger i denne afstand ved at se på politikernes opdeling i "vælgervirkeligheden" og "Christiansborgvirkeligheden". Hun diskuterer betydningen af de lukkede rum og beretter om politikernes egen opfattelse af, hvorfor det er nødvendigt at holde offentligheden uden for de politiske forhandlinger, når de ikke foregår i Folketingssalen. Fadel viser desuden, hvordan der skabes tillid mellem politikerne indbyrdes gennem en slags af-politisering det politiske rum. Hedeboe viser, hvordan det politiske sættes i modsætning til det menneskelige. Tilsammen peger disse bidrag på, at tillid har det bedst uden for det politiske. Det paradoksale heri afslører sig i mange af de folkevalgtes egne udsagn om deres rolle. Dette analyseres yderligere i introduktionens diskussion af det særlige ved repræsentantens rolle, sammenlignet med andre former for roller, der indeholder magt.

 

Politikernes relationer til pressen undersøges af Rasmus Steen Kjær. Det er et velkendt fænomen, at oplysninger fra Christiansborg kan “sive” ud til offentligheden, eller at noget “lækkes”. Kjær viser, hvordan der hersker indbyrdes relationer af tillid og forpligtelser mellem politikerne på den ene side og journalisterne på den anden. Der opstår et socialt fællesskab mellem dem, og det får en betragtelig indflydelse på, hvad der kommer ud i æteren til folk om de folkevalgtes aktiviteter. Tim Bjørn Eriksen udforsker endelig brudfladen mellem politik og administration, mellem den lovgivende og den udøvende magt, og han diskuterer nogle af de paradokser, der opstår i dette rum.

 

Det indledende og afsluttende kapitel af Inger Sjørslev og Finn Sivert Nielsen indrammer de data fra felten, der er præsenteret i de øvrige kapitler, og disse to afsnit præsenterer på hver deres måde nogle hypoteser til videre udforskning af feltet, Det danske Folketing og dets folk og forestillinger.

 

 

Kontakt til bogens forfattere

Inger Sjørslev, tlf. 35 32 34 94, e-mail inger-sjoerslev@anthro.ku.dk

Signe Hedeboe, tlf. 35 24 57 20 e-mail shedeboe@hotmail.com

Jakob Hougaard, tlf. 38 79 94 92, e-mail jvh@dsu.net

Ulla Holm Fadel, tlf. 45 66 11 40 e-mail , ulla.fadel@private.dk

Rasmus Steen Kjær, tlf. 61 33 15 34 e-mail rasmus_steen@hotmail.com

Tim Bjørn Eriksen, tlf. 35 38 92 60, e-mail timeriksen66@hotmail.com

Finn Sivert Nielsen, tlf. 35 32 34 82, e-mail finn.sivert.nielsen@anthro.ku.dk

 

Magtudredningen

Magtudredningen er et forskningsprogram, der er sat i gang på foranledning af Folketinget, og som har til formål at analysere det danske folkestyres situation ved overgang til det 21. århundrede. Magtudredningen ledes af en uafhængig forsk­ningsledelse bestående af Lise Togeby (formand), Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen og Signild Vallgårda. Arbejdet med Magt­udredningen startede i 1998, og der er i dag igangsat omkring 75 forskellige projekter. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2003.

 

www.ps.au.dk/magtudredningen

 

Folkets repræsentanter. Et antropologisk blik på Folketinget
redigeret af Finn Sivert Nielsen og Inger Sjørslev

Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2002
199 sider, kr. 198

Kan købes hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk
eller hos boghandlerne

Kontakt til forfatterne:
Inger Sjørslev, tlf. 35 32 34 94, e-mail inger-sjoerslev@anthro.ku.dk
Signe Hedeboe, tlf. 35 24 57 20 e-mail shedeboe@hotmail.com
Jakob Hougaard, tlf. 38 79 94 92, e-mail jvh@dsu.net
Ulla Holm Fadel, tlf. 45 66 11 40 e-mail , ulla.fadel@private.dk
Rasmus Steen Kjær, tlf. 61 33 15 34 e-mail rasmus_steen@hotmail.com
Tim Bjørn Eriksen, tlf. 35 38 92 60, e-mail timeriksen66@hotmail.com
Finn Sivert Nielsen, tlf. 35 32 34 82, e-mail finn.sivert.nielsen@anthro.ku.dk
 

 

 


[Tilbage]