Århus, 19. april 2004

Menneskerettigheder og magtfordeling. Domstolskontrol med politiske prioriteringer

 

Gennem de senere år er menneskerettighedsdebatten i Danmark i stigende omfang kommet til at dreje sig om magtspørgsmål: Hvor træffes de centrale beslutninger vedrørende menneskerettighedernes indhold? Hvem bestemmer, hvilken vægt disse rettigheder skal have over for andre interesser, herunder generelle samfundshensyn og politiske flertalsønsker? Er det i for høj grad domstolene, der fastlægger retstilstanden, når menneskerettighederne skal håndhæves? Bliver danske domstole i den forbindelse til et magtesløst vedhæng til de internationale domstole, som kan tage stilling til klagesager mod Danmark? Underminerer de internationale menneskerettigheder herigennem den magt, der på nationalt plan bør tilkomme regering og Folketing? Er der en latent konflikt mellem menneskerettigheder og demokrati?

 

Magtspørgsmålet i relation til menneskerettighedernes status er imidlertid ikke nyt. Den historiske baggrund for, at det internationale menneskerettighedssystem blev etableret i tiden efter 2. verdenskrig, var ønsket om at sætte grænser for de beslutninger, der træffes af magthavere i de enkelte stater. I lyset af 1930’ernes og 1940’ernes rædsler skulle der være visse ting som de nationale beslutningstagere ikke længere måtte foretage sig, og omvendt visse forhold som de skulle være forpligtet til at træffe beslutning om.

 

Her i Danmark stod det centralt i debatten omkring inkorporeringen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i 1992, om denne formalisering af konventionens stilling som en del af dansk ret ville påvirke magtfordelingen mellem lovgivningsmagt og domstole. I forbindelse med de senere års overvejelser om inkorporering af nogle af FN’s konventioner om menneskerettigheder har magtspørgsmålet igen været et vigtigt punkt i den juridiske og politiske debat. Man kunne da også få det indtryk, at bekymringer vedrørende de politiske beslutningstageres indflydelse reelt spillede en afgørende rolle, da regeringen for nylig traf beslutning om, at man ikke vil gennemføre forslaget om at inkorporere foreløbig tre FN-konventioner i dansk ret.

 

På den baggrund har det været nærliggende, at der som led i Magtudredningen blev foretaget en undersøgelse af, hvordan internationale menneskerettigheder påvirker forholdet mellem den lovgivende og den dømmende magt. Bogen Menneskerettigheder og magtfordeling præsenterer resultatet af denne undersøgelse. Forfatterne har blandt andet set på, hvilken betydning Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har haft for magtfordelingen mellem disse instanser i det danske statsstyre. Forudsætningerne for inkorporeringen af denne konvention gennemgås kritisk for at vurdere, om de var realistiske, og om de har holdt stik. Også nogle af de internationale konventioner, som ikke er inkorporeret i dansk ret, inddrages i diskussionen om, hvorvidt og hvordan menneskerettigheder – herunder de økonomiske og sociale rettigheder – påvirker nationale magtforhold.

 

En række aktuelle magtspørgsmål belyses nærmere ved behandling af nogle konkrete retsområder, som i praksis har vist sig at være særligt vigtige, når man diskuterer menneskerettighedernes betydning i dansk ret:

 Det påvises i bogen, at der ikke gives noget enkelt svar på disse magtspørgsmål. Samtidig kan det dog ud fra undersøgelsen slås fast, at der ikke er tegn på nogen modsætning mellem demokrati og menneskerettigheder.

 

Menneskerettigheder og magtfordeling.

Domstolskontrol med politiske prioriteringer

 

Af Ida Elisabeth Koch, Kristine Røberg, Sten Schaumburg-Müller og Jens Vedsted-Hansen

 

 

 

Aarhus Universitetsforlag, 2004

240 sider, kr. 228,00

 

 

Jens Vedsted-Hansen kan kontaktes på:

Telefon: 8942 1494

E-mail: jvh@jura.au.dk

 

Ida Elisabeth Koch kan kontaktes på:

E-mail: iekoch@essex.ac.uk indtil 28. maj 2004 eller

iek@humanrights.dk

 

Telefon indtil 28. maj 2004

0044 (0) 1206 873764 eller

0044 (0) 870 750 6000 ext. 1600