Århus, 27. december 2004

 

Globalisering og outsourcing er ord, der flyder som en lind strøm fra nyhedsmedierne. Dette skrift søger at dykke dybere end strømmen af anekdoter og tegne et mere sammenhængende billede af, hvordan dansk erhvervsliv er placeret i den globale udvikling.

 

Gennemgangen af de mange analyser af danske virksomheders internationale aktiviteter herunder ikke mindst etableringsundersøgelserne (1991, 1998 og 2003) peger på følgende markante udviklingstræk for danske virksomheders internationale aktiviteter:

 

-  siden 1986 er beskæftigelsen steget væsentligt mere i de danske virksomheders udenlandske aktiviteter (ca. 7 pct. pr. år) end i deres danske aktiviteter (1 pct.)

-  den andel af koncernens omsætning, som afsættes i udlandet, er også steget meget kraftigt og nåede i 2002 op på 82 pct.

-  de udenlandske aktiviteter er helt overvejende drevet af markedsmæssige fordele og i mindre grad af omkostningsmæssige fordele, mens læringsmæssige fordele spiller en meget begrænset rolle

 

Dette kan sammenfattes til et billede, hvor dansk erhvervsliv i de sidste to årtier har været igennem en meget kraftig ekspansion i de udenlandske aktiviteter, som er uden historisk sidestykke i dansk erhvervshistorie. Men samtidig er det hovedsageligt salgsaktiviteterne, der er blevet internationaliseret. Mange danske virksomheder har fået opbygget et finmasket net af salgsdatterselskaber på de udenlandske markeder. Det er først i de senere år, at de danske virksomheder for alvor er begyndt at investere i udflytning af produktion enten til egne datterselskaber (offshoring) eller eksterne leverandører (offshore outsourcing).

 

Analyser af, hvorvidt de udenlandske aktiviteter sker på bekostning af de danske aktiviteter (substitutter), eller om de forstærker hinanden (komplementære), indikerer, at flere aktiviteter i udlandet skaber mere aktivitet i Danmark, da det øger salget i udlandet og dermed også eksporten af halvfabrikata fra Danmark og overførslen af viden til datterselskaberne. Det viser sig endvidere, at komplementaritetseffekten især gælder for funktionærer i Danmark, hvor beskæftigelsen øges, når omsætningen øges i de udenlandske datterselskaber i højindkomstlande.

 

Udviklingen går i retning af, at virksomhedernes værdikæde bliver mere fragmenteret og opsplittet. De mere kreative og vidensintensive aktiviteter, som er kendetegnet ved høj teknologisk kompleksitet og markedsheterogenitet, bliver typisk lokaliseret i de udviklede højindkomstlande (som Danmark), mens de mere simple og rutineprægede aktiviteter bliver udflyttet til lavtlønslandene.

 

I højindkomstlandene handler konkurrencen mere og mere om at uddanne og tiltrække de mest kreative og talentfulde personer. De kreative og vidensintensive aktiviteter placeres i stigende grad dér, hvor talentmassen er størst – snarere end der, hvor omkostningerne er lavest. Det indebærer, at vejen til at tiltrække de attraktive aktiviteter går igennem tiltrækning af de talentfulde og innovative personer.