Århus, 26. august 2003

 

Who watches the watchmen?

 

Det gør Camilla Palmhøj Nielsen i skriftet Til glæde for hvem? – om intern regulering i staten, der udgives af Magtudredningen den 2. september.

 

Regulering er en indgroet del af et demokrati. Der foretages løbende kontrol med borgere, private virksomheder og offentlige organisationer for at sikre en hensigtsmæssig adfærd. I det nye skrift fra magtudredningen af Camilla Palmhøj sættes der fokus på de organisationer, der overvåger og regulerer de offentlige statslige organisationer.

 

Flere af ’de tunge drenge’ gås efter i sømmene. Det drejer sig om IT-politisk kontor i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Rigsrevisionen, Økonomistyrelsen, Folketingets Ombudsmand og Ligestillingsministeriet. Disse organisationer har til opgave at overvåge de øvrige statslige organisationer, som har fået magt og ressourcer betroet af demokratiet. De skal sikre ansvarlighed og udvikling i de offentlige organisationer. Deres opgave er endvidere at sikre, at der produceres viden om, hvorvidt den offentlige virksomhed bedrives i overensstemmelse med lovgivningen og de politiske intentioner.

 

Reguleringen spiller således en afgørende rolle i selve legitimeringen af demokratiet, fordi den medvirker til at holde de øvrige organisationer på plads i den rolle, de er tildelt af politikerne. Dermed har de regulerende organisationer en yderst central placering i staten og udfylder en væsentlig rolle i demokratiet.

 

Derfor er det vigtigt at spørge: Udfylder organisationerne rent faktisk den legitimerende rolle til glæde for borgerne og demokratiet, og medvirker de rent faktisk til at omsætte politikernes holdninger i praksis ved hjælp af reguleringen af de statslige organisationer? Det har vi hidtil vidst forbløffende lidt om! Det skyldes, at kun ganske få undersøgelser har beskæftiget sig med den interne regulering i staten, og derfor har vi kun et beskedent indblik i indholdet af denne funktion.

 

Camilla Palmhøj Nielsens overordnede konklusion er, at vi har at gøre med et system, hvor der er en høj grad af sammenhæng mellem organiseringen og de kontrolformer, der anvendes. De undersøgte organisationer synes på en række områder at udvikle sig relativt rationelt som udtryk for en bevidst tilpasning til forandringer i omgivelserne eller til politiske krav. Alt i alt synes dette at pege i retning af et overordnet velfungerende system.

 

Der er dog væsentlige begrænsninger, som betyder, at de regulerende organisationer har vanskeligt ved at udfylde den tiltænkte funktion. Det drejer sig primært om manglende viden om virkningen af den regulering, der udføres. Det betyder, at organisationerne har svært ved at optimere indsatsen og satse målrettet på de aktiviteter, som giver den største virkning. Derudover er der et fravær af overordnede politiske overvejelser over, hvordan man sikrer et koordineret og velfungerende reguleringssystem, som samlet set fungerer effektivt.

 

Om forfatteren:

Camilla Palmhøj Nielsen er cand.scient.pol. og ph.d.-stipendiat ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

 

Til glæde for hvem? - om intern regulering i staten

Af Camilla Palmhøj Nielsen

 

  

Århus: Magtudredningen, 2003

152 sider, kr. 110

 

  

Kan købes på Aarhus Universitetsforlag

Telefon 8942 5370 / www.unipress.dk

 

 

Camilla Palmhøj Nielsen kan træffes på
telefon 3532 3393
e-mail: CPN@ifs.ku.dk