Århus, den 13. maj 2003

Smørhulsland

 

Er vi så forbeholdne? lyder titlen på en ny bog i Magtudredningen. I bogen analyseres Danmarks og danskernes forhold til EU, til globaliseringen og til de nye grænseoverskridende regioner hen over den dansk-tyske grænse og Øresund. ”Ja, vi er så forbeholdne,” lyder det korte svar fra bogens redaktør, dr.scient.pol. Hans Mouritzen. Men der er naturligvis mere at sige om den sag.

Bogens emne er ikke dansk udenrigspolitik i traditionel forstand, men derimod danskernes forbindelser med omverdenen (det transnationale) og statens regulering heraf. Transnationale forbindelser har på nogle områder frit spil, mens de på andre reguleres af den danske stats eller EU’s strategier. Bogen afprøver fire hovedteser:

 

Tese 1: Den danske stat tilstræber klare linjer i forhold til udlandet og en stramt koordineret tilgang til transnationaliseringen.

Den i særklasse stærkeste udfordring i disse år til ønsket om klare linjer kommer fra EU-systemet og dets mange politisk-bureaukratiske gråzoner. Ministerrådets sektoropdeling af politik søges fra dansk side imødegået gennem en stram, central koordination af dansk politik på de forskellige områder – faktisk har Danmark nordisk rekord og noget nær EU-rekord inden for denne disciplin. Danmarks politik i EU underkastes desuden en stærk og centraliseret folketingskontrol. Ligeledes behandles EU’s ekspertisemæssige netværksdannelse, vilkårene for danske internationale embedsmænd og spørgsmålet om parlamentariske gråzoner mellem Danmark og udlandet. Alt i alt konkluderes det, at tesen holder stik.

 

Tese 2: Transnationaliseringen har relativt styrket den udøvende i forhold til den lovgivende magt i Danmark.

Danmark har Europarekord i parlamentarisk kontrol, men alligevel er den europæiserede politik ikke underkastet den samme kontrol som almindelig politik. Trods væsentlige forbedringer i de senere år er der ingen tvivl om, at europæiseringen alt i alt har gjort parlamentarisk kontrol sværere og dermed har svækket lovgivningsmagten i forhold til ministre og embedsmænd. Tesen holder.

I forlængelse af denne konklusion foreslås i bogen en ’bypassoperation’ i den danske EU-beslutningsproces. Indgrebet vil indebære, at Folketingets Europaudvalg og Udenrigsministeriet træder i baggrunden i forhold til hhv. fagudvalg og fagministerier. EU vil dermed blive en integreret del af dansk indenrigspolitik.

 

Tese 3: Danmark har som stat overvejende indtaget en defensiv holdning til transnationaliseringen.

Bogens konklusion er, at tesen holder, men med væsentlige undtagelser. De defensive forventninger indfries til fulde i forhold til europæiseringen (mest markant udtrykt ved de danske EU-forbehold) og i forhold til dele af globaliseringen og det nære. Med hensyn til handels- og valutaglobaliseringen ligger Danmark i ly bag EU’s store ’læhegn’. Når det gælder ’menneskeglobaliseringen’ (udlændingeområdet), har Danmark bygget sit eget hegn, der er endnu mere finmasket end EU’s.

På miljøområdet konstateres derimod en markant offensiv strategi i forhold til transnationaliseringen. Og strategien over for globaliseringen inden for kommunikation er i store træk liberal som i andre vestligt-pluralistiske lande.

I forhold til den nære transnationalisering agerer Danmark og danskerne vidt forskelligt: forsigtigt defensivt i Sønderjylland/Schleswig og afslappet, om end lidt blasert, i forhold til Øresundsregionen. Import af ideer fra Sverige er dog altid velkommen.

 

Tese 4: Danmark har som stat i videst mulig udstrækning begrænset/udskudt transnationaliseringens virkninger på det danske samfund. De langsigtede konsekvenser heraf vil dog sandsynligvis blive negative.

Det dokumenteres i bogen, at tesens første del om de hidtidige virkninger på det danske samfund passer med virkeligheden. I kraft af de forskellige ’læhegn’ er det overskueligt, hvor meget det danske samfund hidtil er blevet præget af transnationaliseringen. Dette er naturligvis en relativ vurdering i forhold til ’lande, vi normalt sammenligner os med’. Den igangværende identitetskamp om Danmark som et mono- eller multietnisk samfund er globaliseringens hidtil mest markante udtryk.

Tesens anden del om de langsigtede konsekvenser kan selvsagt ikke efterprøves i skrivende stund. Dog kan internationale organisationers og den udenlandske presses stærkt negative reaktioner på ’Fort Danmark inden for Fort Europa’ allerede på nuværende tidspunkt være et forvarsel, der støtter tesens fremtidspessimisme. Dette kombineret med befolkningens tilsyneladende helhjertede tilslutning til udlændingepakken 2002 stiller en frontalkollision i udsigt mellem den danske politiske kultur og det ’internationale samfund’ – repræsenteret ved EU (fælles asylpolitik), de internationale organisationer og den dominerende internationale presseopinion.

I bogen starter forfatterne med det globale niveau, hvorefter de gradvis nærmer sig Danmark. Efter nogle nødvendige begrebsafklaringer analyserer de første kapitler globaliseringen i såvel historisk som aktuel belysning – kap. 1 generelt og kap. 2 den økonomiske globalisering. Kap. 3 præsenterer europæiseringen i form af EU’s transnationalisering og kap. 4 den nære transnationalisering. I kap. 5 møder Danmark det transnationale i forskellige skikkelser som illustreret gennem seks udførlige case-studier. I kap. 6 teoretiseres der over dette møde, og bogens teser om Danmarks møde med det transnationale diskuteres. Kap. 7 konkluderer og perspektiverer. Herunder fremsættes realiserbare reformforslag, der tager højde for dansk demokratiopfattelse og politisk kultur. Bogen er skrevet af forskere ved Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI, nu IIS), ledet af dr.scient.pol. Hans Mouritzen.  

Hans Mouritzen (red.), Er vi så forbeholdne? Danmark over for globaliseringen, EU og det nære, Aarhus Universitetsforlag, 2003 (med bidrag af Anders Esmark, Hans Mouritzen, Kajsa Ji Noe Pettersson, Karsten Skjalm og David Zepernick).

 

Er vi så forbeholdne? Danmark over for globaliseringen,
EU og det nære

redigeret af Hans Mouritzen

Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003
296 sider, kr. 248

Kan købes hos Aarhus Universitetsforlag: www.unipress.dk
eller hos boghandlerne

Kontakt til forfatteren

Hans  Mouritzen

Telefon: 3336 6590

E-mail: hm@dupi.dk