Ejerforhold og indflydelse i komparativt perspektiv: en belysning af ejerskab og bestyrelsesforhold

Projektansvarlig: Steen Thomsen, Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse, Handelshøjskolen i København

Øvrige projektdeltagere: Torben Pedersen, Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse, Handelshøjskolen i København og Jesper Strandskov, Institut for Udenrigshandel, Handelshøjskolen i Århus

Publikationer fra projektet:
Steen Thomsen, Torben Pedersen og Jesper Strandskov (2002). Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv. Århus: Magtudredningen.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet søger at belyse ejerskabs- og bestyrelsesforhold i dansk erhvervsliv i et komparativt institutionelt perspektiv, idet der sammenlignes med en række andre europæiske lande. Projektet tager udgangspunkt i det generelle styringsmæssige problem (det såkaldte principal-agentproblem), der foreligger når en virksomhedsledelse handler på vegne af offentlige eller private ejere. Ejerskabs- og bestyrelsesforhold betragtes på linje med andre forhold som styringsmekanismer med det formål at sikre varetagelsen af ejernes interesser i virksomhedens aktiviteter. Med udgangspunkt i opdatering af et tidligere studie (Strandskov, Thomsen og Pedersen, 1994) undersøges ejerforhold og bestyrelsesstruktur blandt de største danske firmaer inden for en række nøglesektorer. Herved muliggøres en international sammenligning, der søges forklaret ved institutionelle forskelle (lovgivning m.v.). Endvidere gennemføres en række statistiske analyser af sammenhængen mellem ejerskab/bestyrelsesforhold, selskabsform, økonomisk adfærd og resultat. Projektet søger således at belyse den økonomiske magtfordeling i Danmark ud fra ejerskabs- og bestyrelsesforhold, sammenhængen mellem økonomisk magt og indflydelse på selskabsniveau samt eventuelle målelige konsekvenser heraf for danske firmaers adfærd og effektivitet. Projektet vil endvidere - i samarbejde med andre projekter inden for Magtudredningen - kunne danne udgangspunkt for en vurdering af sammenhængen mellem økonomisk og politisk indflydelse.


[Tilbage]