Den danske elite

Projektansvarlig: Peter Munk Christiansen,  Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet - Odense og Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Øvrige projektdeltagere: Birgit Møller, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Publikationer fra projektet:
Peter Munk Christiansen, Birgit Møller og Lise Togeby (2001). Den danske elite. København: Hans Reitzels Forlag.

Peter Munk Christiansen, Birgit Møller og Lise Togeby (2002). "Køn og eliter", pp. 72-91 i Anette Borchorst (red). Kønsmagt under forandring. København: Hans Reitzels Forlag.

Peter Munk Christiansen og Birgit Møller (2002). "På magtens tinder. Mørklægningsbørnenes elite", pp. 38-51 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen og Birgit Møller (red.). Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
Det er en udbredt forestilling, at det danske samfund styres af en begrænset og indspist magtelite, der adskiller sig fra den øvrige befolkning både, hvad angår social baggrund og besiddelsen af ressourcer. Eliteundersøgelsen identificerer de personer, der ved årtusindskiftet indtager de højeste positioner inden for syv samfundssektorer: politik, forvaltningen, organisationer, erhvervsliv, presse kultur og videnskab. For de fleste af disse personer har det været muligt at registrere en række offentligt tilgængelige oplysninger. Det gælder blandt andet køn, alder, forældrebaggrund, uddannelse, karriere, medlemskab af offentlige nævn og råd, medlemsskab af private virksomheders bestyrelser samt politiske tillidsposter. Med udgangspunkt i disse oplysninger søger vi for det første at stykke et billede sammen af de mekanismer, der er befordrende for eller som hindrer individer i at blive en del af eliten og beskriver for det andet netværksrelationer inden for og på tværs af de syv elitegrupper. For en del af elitens vedkommende gennemføres undersøgelsen også for årene 1932 og 1962-63. Undersøgelsen er tilrettelagt således, at der er gode muligheder for at sammenligne med tilsvarende undersøgelser fra Norge og Sverige.


[Tilbage]