Offentlig regulering af erhvervslivet med særlig henblik på regulering af monopolvirksomhed og karteldannelser og erhvervslivets reaktioner herpå

Projektansvarlig: Per Boje, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet

Projektperiode: 1. januar 2000 - 31. december 2003

Kort projektbeskrivelse:
Projektet har som formål at redegøre for dansk erhvervslovgivning og interesserne bag denne specielt med henblik på at belyse de store erhvervsvirksomheders indflydelse vedrørende indførelse af offentlig regulering til sikring af en fri markedsøkonomi. Vægten vil blive lagt på dansk konkurrencelovgivning vedrørende monopoler og kartelaftaler, der må antages at være hæmmende for en fri prisdannelse og en optimal udnyttelse af samfundets økonomiske ressourcer. Supplerende vil undersøgelsen også inddrage interessevaretagelse vedrørende aspekter af den danske lovgivning om virksomhedsetablering, markedsføring og erhvervelse af immaterielle rettigheder så som varemærker og patenter. Redegørelsen vil specielt fokusere på samspillet mellem lovgivningsmagten og "det store" erhvervslivs interessevaretagelse. Det centrale spørgsmål er en afdækning af, i hvor vid udstrækning periodens lovgivning kan ses som udtryk for en varetagelse af "public interest" forstået som at sikre fuldkommen konkurrence eller for varetagelse af "private interest", herunder specielt "det store" erhvervslivs interesser.

Publikationer fra projektet:
Per Boje & Morten Kallestrup (2004). Marked, erhvervsliv og stat. Dansk konkurrencelovgivning og det store erhvervsliv. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


[Tilbage]