De kommunale organisationer i dansk politik

Projektansvarlig: Jens Blom-Hansen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Publikationer fra projektet:
Jens Blom-Hansen (2002). Den fjerde statsmagt? Kommunernes Landsforening i dansk politik. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
I den almindelige debat fremstår Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen som væsentlige politiske institutioner i det danske samfund. Reelt ved vi dog meget lidt om disse organisationer. Bortset fra få og spredte bidrag har de ikke været genstand for videnskabelig granskning. Projektet sigter mod en mere systematisk afdækning af de kommunale organisationers rolle i det politiske system. Analysen skal afdække, hvorledes organisationerne forfølger den kommunale interesse i udformningen af den offentlige politik på den centrale politiske arena. Det centrale er organisationernes indflydelse på det reguleringskompleks, der sætter rammerne for det kommunale selvstyre: Lovgivningen, den administrative regulering, budgetsamarbejdet, overenskomstsystemet. Ambitionen er at give et samlet billede af de kommunale organisationer som politiske institutioner. Derfor skal ikke kun interessevaretagelsen i forhold til staten belyses, men også samspillet med medlemmerne. Rammerne for organisatiornes interessevaretagelse sættes af medlemmerne. Jo mere ensartede medlemmernes interesser er og jo mere opbakning de giver deres organisationer, desto bedre er organisationerne rustede til at forfølge interesser på den centrale politiske arena.


[Tilbage]