Velfærdsstatens institutioner

Projektansvarlig: Jørgen Grønnegård Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Projektperiode: 1. juli 1999 - 30. november 2003

Kort projektbeskrivelse:
I nutidens samfund er det også en offentlig opgave at sørge for produktionen af velfærdsservice i form af bl.a. undervisning, sundhedsydelser, pasning af børn og gamle. Som et minimum indebærer det, at det offentlige regulerer løsningen af opgaverne, og at det offentlige deltager i finansieringen af dem. Men bortset derfra er der stor variation. I nogle lande som f.eks. de nordiske ejer og driver den offentlige sektor selv de institutioner, der producerer og leverer velfærdsservice, mens den i andre lande delvis overlader opgaven til institutioner på markedet og i non-profit-sektoren. I teorien er der stor uenighed om, hvordan de to forskellige institutionelle løsninger virker. Mere præcist er der uenighed om, hvilken institutionel løsning, der bedst sikrer institutionernes lydhørhed over for borgernes krav, og hvilken institutionel løsning, der bedst sikrer værdier som fordelingsmæssig lighed og økonomisk efficiens. På den ene side står klassisk demokrati- og bureaukratiteori. Den påstår, at kombinationen af en demokratisk valgt ledelse og en hierarkisk organisation og styringskæde er den mest effektive løsning, når det gælder sikringen af de centrale værdier. På den anden side står rationel teori. Den påstår, at kombinationen af borgernes frie valg og en høj grad af konkurrence mellem leverandørerne af velfærdsservice, er overlegen på de samme standarder. Problemstillingen har ikke kun teoretisk interesse. Såvel i den politiske debat som i mere teknokratiske overvejelser, hvordan man skal indrette den offentlige sektor, står de to synspunkter eller skoler over for hinanden. Bogen tager afsæt i denne teoretiske og politiske debat. Dens påstand er for det første, at debattens genstand er meget kompliceret, og for det andet at den omfattende litteratur på området gør det muligt at sige ganske meget om, hvordan det empirisk forholder sig. Bogens grundlag er derfor den internationale og danske litteratur, der foreligger om emnet, og som muliggør en komparativ analyse af velfærdsstatens institutioner og deres effekter for lydhørhed og lighed, efficiens og kvalitet.

Publikationer fra projektet:
Christensen, Jørgen Grønnegård (2002). Responsive, Efficient, and Fair: Competing Models for the Provision of Welfare Services. Paper prepared for the workshop on The Welfare State: Pros and Cons, ECPR Joint Sessions of Workshops, Turin, March 2002.

Christensen, Jørgen Grønnegård  (2003). Velfærdsstatens institutioner. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


[Tilbage]