Medialisering af politik: En analyse af samspillet mellem politiske diskurser, mediediskurser og hverdagsdiskurser

Projektansvarlig: Louise Phillips og Kim Schrøder, Kommunikationsuddannelsen, Roskilde Universitetscenter

Projektperiode: 1. januar 2000 - 30. november 2003

Kort projektbeskrivelse:
Det er projektets udgangspunkt, at massemedierne er blevet den centrale politiske institution i det danske samfund. Medierne er ikke længere kun sociale institutioner, der eksisterer ved siden af, eller er underlagt, politiske institutioner. Der er tale om en medialisering af politik, der karakteriseres af en blanding af elitediskurser og hverdagsdiskurser.

Tilstedeværelsen af forskellige diskurser i medierne afspejler en generel transformation af politikken selv, som er tæt knyttet til radikale sociale forandringsprocesser. En ny form for politik – som sociologen Ulrich Beck kalder for "subpolitik" - er opstået, hvor individer og grupper udenfor den politiske elite deltager i politiske overvejelser og handlen vedrørende fx økologi, familie, køn og etnicitet. Subpolitikken udgør en udfordring til det etablerede politiske system, fordi den formelle beslutningsproces nok fortsat foregår inden for de traditionelle politiske institutioner, men de facto via mediernes mellemkomst foregår på mere uhåndgribelige måder i forskellige lag af den "offentlige mening".

I projektet undersøger vi betydningen af den transformation af politik, som har fundet sted i kraft af medialisering. Gennem en empirisk undersøgelse af det mediediskursive kredsløb prøver vi at finde frem til, hvordan 'politik' skabes og formidles i samspillet mellem politikerdiskurser, mediediskurser og borgernes hverdagsdiskurser. Her er magtspørgsmålet i centrum, fordi medierne er blevet til en kamplads mellem den politiske elites diskurser og subpolitiske diskurser og mellem traditionelle politiske diskurser og hverdagsdiskurser om at sætte dagsordenen for den offentlige/politiske debat. Vi sætter især fokus på, hvordan det medialiserede politiske system påvirker borgernes forudsætninger og muligheder for demokratisk deltagelse i samfundets beslutningsprocesser.

Vores teoretiske udgangspunkter lægger op til en holistisk undersøgelse af politisk kommunikation - hvordan 'det politiske' skabes i samspil mellem diskurser i det parlamentariske system, mediediskurs og publikumsdiskurs. Med hovedvægten på de sidste to områder vil vi blandt andet undersøge, hvordan en lang række mediegenrer, fra traditionel nyhedsreportage til forskellige snakkeprogrammer med deltagelse af almindelige mennesker fungerer i forhold til forskellige befolkningsgruppers forståelse af og mulighed for at deltage i politiske beslutningsprocesser. Teoretisk og metodisk har vi valgt at bruge et diskursanalytisk perspektiv, der er hentet fra felterne kommunikationsstudier, sociologi, socialpsykologi og lingvistik.

Publikationer fra projektet:
Phillips, Louise & Kim Schrøder (1999). "Mediatised politics: Political discourses and the media in contemporary Danish democracy. A project outline". The Nordicom Review, 1999, vol. 20, no. 2 and Nordicom Information, 1999, vol.21, no. 4.

Schrøder, Kim Christian & Louise Phillips (2001). Trafficking in politics: a discourse analysis of national and regional TV coverage of transport policy. Paper for Working Group 10, The Sociology and Aesthetics of News, The 15th Nordic Conference on Media and Communication Research, Reykjavik 10-13 August 2001.

Schrøder, Kim Christian & Louise Phillips (2002). Transport, politics and everyday life: a preliminary analysis of media and audience discourse. Paper for the Copenhagen Conference of the European Science Foundation's Changing Media - Changing Europe, 18-21 April 2002.

Phillips, Louise & Kim Schrøder (2004). Sådan taler medier og borgere om politik. En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


[Tilbage]