Dansk demokrati i deliberativt perspektiv

Projektansvarlig: Jørn Loftager, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Projektperiode: 1. juli 2000 - 30. november 2003

Kort projektbeskrivelse:
I dansk politik hersker almindelig enighed om, at ytrings- og pressefrihed er afgørende og uundværlige elementer i demokratiet. Den politiske strid skal udkæmpes gennem offentlig politisk diskussion og debat. Samtidig hersker der imidlertid langt fra klarhed hverken om den offentlige mening som begreb eller om, hvordan offentlig meningsdannelse kan og bør indgå i de politiske beslutningsprocesser. Endvidere er det uklart, hvordan udviklingen i den politiske offentlighed skal vurderes. Har den været præget af fremskridt eller forfald? Projektet vil søge at medvirke til skabelse af en større klarhed om disse spørgsmål. Det vil bestå af tre dele. En teoretisk afklaring af idealet om, at politikken skal grunde sig på et offentligt ræsonnement åbent for alle borgere. En oversigtlig undersøgelse af tilstedeværelsen af deliberative demokratiforestillinger og -traditioner i det danske folkestyre og i dansk demokratidiskussion og -forskning, og en hoveddel, der analyserer den danske politiske offentligheds aktuelle forfatning.

Publikationer fra projektet:
Loftager, Jørn (1999). "Fungerer den politiske offentlighed?". I Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag.

Loftager, Jørn (2001). "Borgerrollen og det multikulturelle". I Ove Korsgaard (red.). Om personlig dannelse og samfundsdannelse. København: GAD's Forlag (under udgivelse).

Loftager, Jørn (2001). "Medborgarinkomst och deliberativ demokrati", pp. 195-220 i Nanna Kildal (red.), Den nya sociala frågan, Daidalos, Göteborg.

Loftager, Jørn (2004). Politisk offentlighed og demokrati i Danmark. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


[Tilbage]