Magtens billeder

Projektansvarlig: Niels Nørgaard Kristensen, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

Publikationer fra projektet:

Kristensen, Niels Nørgaard (2003). Billeder af magten - portrætter til forståelse af magt og demokrati. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kristensen, Niels Nørgaard (2002). "Kampen om Fedtebrødet: Når værtshusrødder danner politisk front", pp. 147-159 i Flemming Mikkelsen (red.). Bevægelser i demokrati. Foreninger og kollektive aktioner i Danmark. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
Målet med dette projekt er en undersøgelse af forskellige forståelser af de samfundsmæssige magtforhold. Hvordan opleves magten i et moderne demokratisk samfund som det danske? Projektet vil med en kvalitativ tilgang undersøge karakteristiske forestillinger om magt i en række udvalgte samfundsgrupper. Dette gælder såvel magten over de umiddelbare omgivelser/hverdagen og magten i "det store" demokrati. Der skelnes her mellem typer af forestillinger, som dels har udgangspunkt i egen livssituation og erfaringer (det klassiske hermeneutiske perspektiv), og dels forestillinger som snarere er "overleverede" eller (medie)-formidlede. Ambitionen er i denne sammenhæng at sige noget om begge områder, samt at undersøge, om der er en sammenhæng mellem disse.

Tanken med undersøgelsen er i sin enkelhed at afdække, hvordan fremherskende billeder af magtens placering ser ud, hvis man betragter samfundet gennem vidt forskellige typer af medborgeres "optik". Undersøgelsen tilstræber en bred afdækning af magtforestillinger set specifikt fra forskellige lokaliseringer i samfundet, hvor der undersøges i dybden i forhold til et mindre antal respondenter. Sigtet er at komme "ud i krogene", både hvad angår samfundspositioner og sociale forhold, geografi, samt livsformer og typer af beskæftigelse. Samtidig er hensigten at udforske (såvel som udfordre) stereotype forestillinger om bestemte særligt magtfulde eller magtesløse aktører, jvf. tidligere undersøgelsers afdækning af dikotome forståelser af samfundet som opdelt i "os" og "dem".


[Tilbage]