Etniske minoriteters integration i det danske samfundsliv

Projektansvarlig: Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Publikationer fra projektet:

Togeby, Lise (2003). Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter. Århus: Aarhus Universitetsforlag

Togeby, Lise (2002). Grønlændere i Danmark. En overset minoritet. Århus: Aarhus Universitetsforlag

Togeby, Lise (1999). "Et demokrati, som omfatter alle, der bor i Danmark?". I Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag.

Togeby, Lise (1999). "Immigrants at the Polls: Immigrant and Refugee Participations in Danish Local Elections". In Beukel, Erik, Kurt Klaudi Klausen & Poul Erik Mouritzen (eds.). Elites, Parties and Democracy. Festschrift for Professor Mogens N. Pedersen, pp. 297-320. Odense: Odense University Press.

Togeby, Lise (2000). "Kvinderne mobiliserer - Etniske minoriteters deltagelse i det politiske liv", pp. 71-76 i Diana Madsen & Ulla Graumann (red.). Nyt land - nye roller. Køn i bevægelse blandt etniske minoriteter. København: Ligestillingsafdelingen.

Togeby, Lise (2000). "De etniske minoriteters politiske deltagelse". Social Forskning, december 2000, pp. 78-85.

Kort projektbeskrivelse:
Projekter består af to dele, den første vedrørende flygtninge og indvandrere, den anden vedrørende grønlændere.

Den første del handler om indvandreres og flygtninges medborgerskab i det danske samfund. Det drejer sig for det første om disse gruppers inddragelse i de formelle politiske institutioner i Danmark, for det andet om deres deltagelse i det danske foreningsliv og i egne organisationer og for det tredje om deres mere uformelle inddragelse gennem deltagelse i græsrodsaktiviteter, politiske diskussioner og informationsindhentning. Endelig vil der også blive set på indvandrere og flygtninges holdninger i forhold til de politiske institutioner i Danmark og på deres tilknytning til Danmark.

I projektet indgår en række delprojekter:
1) en registerbaseret undersøgelse af valgdeltagelsen
2) en analyse af en surveyundersøgelse vedrørende dels oplevet diskrimination dels inddragelsen i samfundslivet blandt fire etniske grupper
3) en undersøgelse af 2. generationsindvandreres familie- og arbejdsforhold samt politiske deltagelse og holdninger.

Projektets anden del vedrører de grønlændere, der bor i Danmark, og som man kan kalde Danmarks glemte minoritet. Som en parallel til de ovenfor nævnte undersøgelser og til den store Medborgerundersøgelse gennemføres der en særskilt surveyundersøgelser af grønlændere i Danmark. Undersøgelsen vil omfatte grønlændernes sociale forhold, deres sociale og politiske ressourcer, deres politiske holdninger, den oplevede diskrimination, relationerne til Grønland og til Danmark og inddragelsen i de politiske og samfundesmæssige institutioner i Danmark. Undersøgelsen tilrettelæggelse på en sådan måde, at der samtidig skabes mulighed for at sammenligne med resultaterne fra den første undersøgelse af grønlænderes forhold i Danmark, der blev gennemført i begyndelsen af 1970'erne.


[Tilbage]