Medborgerundersøgelse. Politisk deltagelse og politisk kultur

Projektansvarlig: Jørgen Goul Andersen, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

Øvrige projektdeltagere: Mette Tobiasen, ph.d.-stipendiat, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

Projektperiode: 1. august 1999 - 31. oktober 2003

Kort projektbeskrivelse:
Medborgerundersøgelsen beskriver almindelige danskeres deltagelse i politik, deres følelse af at kunne påvirke politiske beslutninger, og deres syn på det politiske system. Danmark har sammen med de andre skandinaviske lande traditionelt stået som lande med en stor folkelig mobilisering, et aktivt foreningsliv, en meget høj organisering i politiske partier, og en ganske aktiv deltagelse i alle samfundsgrupper, også de ressourcesvage. Magtdistancen har været beskrevet som lille og påvirkningsmulighederne som store. Men i hvor høj grad holder det billede i dag - hvis det nogensinde har gjort det? Deltager borgerne mere eller mindre i politik end tidligere? På hvilke måder deltager de? Kan de overskue politikken, og føler de, at de kan påvirke de politiske beslutninger? Hvor godt fungerer forbindelseslinjerne mellem almindelige borgere og politikerne? Deltager borgerne i politik på andre måder end tidligere, hvor det først og fremmest var gennem valgene, partierne og foreningerne, borgerne kunne gøre deres indflydelse gældende? Kan borgerne overskue, hvad der foregår i politik, eller bliver politikken efterhånden så professionaliseret og kompliceret, at store grupper af borgere hverken føler, de kan overskue, hvad der sker, endsige har nogen mulighed for at påvirke tingene? Og hvor meget opvejes det evt. af borgernes mulighed for at påvirke de "nære" ting - i skoler, daginstitutioner, på arbejdspladsen, i lokalsamfundet osv.?

Disse spørgsmål belyses på grundlag af en landsdækkende interviewundersøgelse med små 2000 repræsentativt udvalgte danskere. Der er tidligere gennemført lignende undersøgelser i 1979 og 1990, så man kan se, hvordan demokratiet, set fra borgernes vinkel, har ændret sig over en 20-årig periode. Desuden gennemføres der netop nu tilsvarende undersøgelser på basis af et delvist fælles spørgeskema i Norge, Sverige samt en række andre europæiske lande, så man for første gang får mulighed for at se, hvordan det danske demokrati fungerer på borgerplanet, sammenlignet med andre lande: Er danskerne mere eller mindre politisk engagerede end andre landes borgere, blomstrer foreningslivet stadig mere i Danmark og Skandinavien end i andre lande, og opleves påvirkningsmulighederne som bedre? - eller drejer det sig bare om myter, når mange har en fornemmelse af, at den demokratiske deltagelse er høj i Skandinavien?

Undersøgelsen udbygges bl.a. med en særlig fokusering på europæiseringens og globaliseringens betydning for det danske demokrati - er der et "demokratisk underskud" i en tid, hvor nationalstaten efter manges opfattelse svækkes, eller udvikler borgerne nye deltagelsesformer og identiteter som tilpasning hertil - og kan alle samfundsgrupper være med i den udvikling? Ud over de traditionelle deltagelsesformer ser undersøgelsen også på en række nye så som brug af internettet, forsøg på at gøre sig gældende som politiske forbrugere, samt ikke mindst på deres brug af formelle og uformelle påvirkningsmuligheder i "det lille demokrati": Som brugere af skoler, sygehuse og anden offentlig service, på arbejdspladsen m.v.

Publikationer fra projektet:
Goul Andersen, Jørgen og Mette Tobiasen (2001). Politisk forbrug og politiske forbrugere. Globalisering og politik i hverdagslivet. Århus: Magtudredningen.

Goul Andersen, Jørgen &  Tobiasen, Mette (2001). Political Consumers and Political Investors: When Economic Agents Become Political. Paper prepared for “International Seminar on Political Consumerism”. 31 May – 3 June 2001, Stockholm, Sweden.

Goul Andersen, Jørgen (2001). Medborgerskab, velfærdsstat og politisk deltagelse. En empirisk approach i teoretisk perspektiv. Paper presented at copnference for the Norwegian and Danish Political Power and Democracy Projects,  Vedbæk, 23-24.august 2001. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet.

Goul Andersen, Jørgen (2004). Et ganske levende demokrati. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


[Tilbage]