Demokrati og social ulighed

Projektansvarlig: Jørgen Goul Andersen, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

Øvrig projektdeltager: Sanne Clement, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

Projektperiode: 1. maj 1999 - 30. juni 2003

Kort projektbeskrivelse:
Et velfungerende demokrati forudsætter, at alle samfundsgrupper har reel mulighed for at være med - og derfor opfattes en forholdsvis høj grad af social lighed som regel som en forudsætning for et velfungerende demokrati. Danmark har med nogen ret været karakteriseret som et af de lande, hvor det langt ad vejen er lykkedes at realisere idealet om, at "få har for meget og færre for lidt". Men det hævdes ofte, at der sker meget grundlæggende samfundsændringer her ved årtusindskiftet: Industrisamfundet afløses af " videnssamfundet", og nationalstaten svækkes af "globaliseringen". Begge dele hævdes ofte at sætte ligheden under alvorligt pres: Der skabes nye og forstærkede sociale uligheder, så der sker en stigende opsplitning af befolkningen i ressourcestærke og ressourcesvage. Er det tilfældet, er det en af de største demokratiske udfordringer her ved begyndelsen af det nye århundrede.

Det er emnet for projektet om "demokrati og social ulighed", som navnlig behandler to overlappende nøgle-variable i denne diskussion: Uddannelse og marginalisering/udstødning fra arbejdsmarkedet. Projektet består af tre del-elementer: For det første undersøges det, på grundlag af offentlige registre, om den økonomiske ulighed er blevet større - både "resultat-uligheden" og uligheden i muligheder. Mens andre undersøgelser hovedsagelig har set på fordelingen af disponible indkomster mellem individer, går denne undersøgelse mere ind på særlige grupper, herunder først og fremmest uddannelsens betydning: Opstår der en stigende social polarisering mellem lavt- og højtuddannede?

For det andet undersøges uddannelsens betydning for det politiske medborgerskab - for borgernes politiske deltagelse og (navnlig) politiske identitet - deres holdninger og opfattelser: Får vi en tiltagende politisk polarisering mellem højt- og lavtuddannede, både i holdninger og deltagelsesmønstre? Bliver politikken efterhånden så kompleks og professionaliseret, at de lavtuddannede føler sig sat udenfor? Og får man en tiltagende opsplitning i værdier, hvor de politiske konflikter i stigende grad tager form af en polarisering mellem lavt- og højtuddannede? Disse spørgsmål besvares først og fremmest på grundlag af valg- og medborgerundersøgelser fra de sidste 20-30 år.

Endelig undersøges for det tredje marginaliseringen på arbejdsmarkedet og dens demokratiske konsekvenser. Videnssamfund og globalisering udpeges ofte med rette eller urette som ansvarlige for, at en række grupper, specielt de lavtuddannede, marginaliseres eller udstødes fra arbejdsmarkedet og samfundet, og dermed også fra det politiske liv. Men hvordan ser det ud: Får vi også her en polarisering mellem A-borgere og B-borgere, med store forskelle i deltagelse, holdninger, politisk tillid og evt. demokratisk orientering? Denne del af undersøgelsen bygger først og fremmest på en dansk og komparativ nordisk marginaliseringsundersøgelse, der er blevet udbygget med en række politisk og demokratisk relevante aspekter.

Publikationer fra projektet:
Goul Andersen, Jørgen (2002). "Coping with Long-Term Unemployment: Economic security, labour Market Integration and Well-being. Results from a  Danish Panel Study, 1994-1999." International Journal of Social Welfare, forthcoming July 2002.  

Goul Andersen, Jørgen & Knut Halvorsen (2002). "Unemployment, welfare policies and citizenship: Different paths in Western Europe’, pp.107-28  i Jørgen Goul Andersen & Per H.Jensen, eds., Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship. Bristol: Policy Press.  

Goul Andersen, Jørgen (2001). "Den økonomiske usikkerhed er det største problem . Nogle resultater fra en dansk panelundersøgelse af længerevarende ledige", pp. 57-80 i Jørgen Goul Andersen & Per H. Jensen, eds. Marginalisering, integration, velfærd. Aalborg: Aalborg University Press.

Goul Andersen, Jørgen (2001). "Change without Challenge? Welfare States, Social Construction of Challenge and Dynamics of Path Dependency" , pp.121-38 i Jochen Clasen, ed., What Future for Social Security? Debates and Reforms in National and Cross-national Perspectives. The Hague: Kluwer Law International.  

Goul Andersen, Jørgen (2001) Citizenship, marginalisation and political participation. Outline of an empirically oriented approach. Paper presented at COST A13 Conference on Social Policy, marginalisation and Citizenship, Aalborg University Nov.1-4, 2001.

Goul Andersen, Jørgen (2001) Coping with Long-Term Unemployment: Economic security, labour Market Integration and Well-being. Results from a  Danish Panel Study, 1994-1999. Paper prepared for ESF/EURESCO Conference Labour Market Change, Unemployment and Citizenship in Europe, Helsinki, 20-25.April, 2001.

Goul Andersen, Jørgen (2000). Change without Challenge? Welfare States, Social Construction of Challenge and Dynamics of Path Dependency. Paper Prepared for  Conference: What Future for Social Security? Cross-national and Multi-disciplinary perspectives 15-17 June 2000, University of Stirling CCWS Working Paper 14/2000.


[Tilbage]