Kønsmagt i forandring. Magt og demokratiseringsprocesser i Danmark

Projektansvarlige: Anette Borchorst, Ann-Dorte Christensen og Birte Siim, Freia, Center for kvindeforskning, Aalborg Universitet

Projektperiode: 1. august 1999 - 31. juli 2003

Kort projektbeskrivelse:
Projektet er tvedelt. For det første består det af, at arbejde for integration af køn i projekter under Magtudredningen (mainstreaming af kønsaspektet) og for det andet af et forskningsprojekt.

Forskningsprojektets teoretiske sigte er at nytænke de sociologiske og politologiske magtforståelser med køn som et centralt omdrejningspunkt. Formålet vil bl.a. være at perspektivere grundlæggende empiriske forandringer, der er sket både i kvinders og mænds forhold til den politiske magt og demokrati.

Empirisk lægges der op til at se på kvinders politiske organisering dels som et udtryk for empowerment og politisk myndiggørelse og kamp for anerkendelse som lige medborgere, dels som et udtryk for kvinders integration i den politiske offentlighed og kamp om den politiske magt. Det fælles udgangspunkt for tre delprojekter er den særlige danske kønsmagtprofil i et komparativt nordisk og vesteuropæisk perspektiv.

De tre delprojekter er:

  1. Kvinder som aktører i den danske politiske offentlighed (Birte Siim)
  2. Køn og empowerment - politiske identiteter og strategier (Ann-Dorte Christensen)
  3. Køn, magt og beslutningsprocesser i dansk børnepasningspolitik (Anette Borchorst)

Publikationer fra projektet:
Anette Borchorst (red.) (2002). Kønsmagt under forandring. København: Hans Reitzels Forlag.

Christensen, Ann-Dorte (2003). Fortællinger om identitet og magt. Unge kvinder i senmoderniteten. Århus: Magtudredningen.

Siim, Birte (2003). Medborgerskabets udfordringer. Etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse. Århus: Magtudredningen.

Borchorst, Anette (2003). Køn, magt og beslutninger. Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901-2002. Århus: Magtudredningen.

Skjeie, Hege & Anette Borchorst (2003). "Changing the Patterns of Gender and Power in Society". NIKK magasin, nr. 3, pp. 5-9.


[Tilbage]