Køn og empowerment - politiske identiteter og strategier

Projektansvarlig: Ann-Dorte Christensen, Freia, Center for kvindeforskning, Aalborg Universitet

Publikationer fra projektet:
Christensen, Ann-Dorte (2003). Fortællinger om identitet og magt. Unge kvinder i senmoderniteten. Århus: Magtudredningen.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet er en del af projektet Kønsmagt i forandring. Magt og demokratiseringsprocesser i Danmark, som består af tre delprojekter. Det fælles udgangspunkt for de tre delprojekter er den særlige danske kønsmagtprofil i et komparativt nordisk og vesteuropæisk perspektiv. I projektet Køn og empowerment – politiske identiteter og strategier fokuseres der især på empowerment og magtmobilisering. Der vil blive foretaget en analyse sammenhænge mellem køn og empowermentstrategier på forskellige politiske arenaer, hvor de kønsmæssige implikationer for forskellige politiske strategier perspektiveres i forhold til politiske identitetsdannelse og politiske mål og visioner. I anden del af projektet lægges der især vægt på at undersøge sammenhængen mellem kønsidentitet og politisk identitet i det moderne samfund. Et af de centrale spørgsmål vil være, om det senmoderne samfunds individualiserings- og differentieringsprocesser har opløst kønnet som omdrejningspunkt for den politiske identitetsdannelse, eller om kønnet spiller en (ny) og centrale rolle i æstetiseringen af de individuellelivsprojekter.


[Tilbage]