Judiciel magt og beskyttelse af grundrettigheder. Om danske og internationale domstole som retsskabere

Projektansvarlig: Jens Vedsted-Hansen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Projektdeltager: Ida Elisabeth Koch, Det Danske Center for Menneskerettigheder

Publikationer fra projektet:
Ida Elisabeth Koch, Kristine Røberg, Sten Schaumburg-Müller & Jens Vedsted-Hansen (2004). Menneskerettigheder og magtfordeling. Domstolskontrol med politiske prioriteringer. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet tilsigter at belyse forholdet mellem beskyttelse af grundrettigheder og fordelingen af offentlig magt. Udgangspunktet bliver en undersøgelse af, om inkorporationen af Den Europæiske Menneskeretskonvention har påvirket magtfordelingen mellem lovgivningsmagt og danske domstole i højere grad end forudsat. Ligeledes undersøges det, om inkorporationen indebærer magtforskydning fra danske til internationale instanser, og hvorvidt det i så fald sker på bekostning af lovgivningsmagt eller domstole.

Hovedformålet med at analysere disse problemstillinger vil være at søge klargjort, hvorvidt beskyttelse af grund- eller menneskerettigheder som normativ og institutionel struktur har særlige kendetegn i forhold til øvrige dele af retssystemet, hvad angår tendenser til retliggørelse. Dette vil dels bidrage til afklaring af selve retliggørelsesbegrebet, dels give indsigt i, hvilke samfundsmæssige faktorer der er afgørende for sådanne tendenser på forskellige niveauer og reguleringsområder.

Den praktiske relevans heraf beror navnlig på, at det vil blive aktuelt at tage politisk stilling til, om andre menneskeretskonventioner end den europæiske skal inkorporeres i dansk ret. Desuden vil projektet kunne have relevans ved eventuel udbygning af de forfatningsbaserede grundrettigheder i form af udvidelse af Grundlovens rettighedskatalog eller inkorporation af internationale normer på grundlovsniveau.


[Tilbage]