De politiske-administrative konsekvenser af EU-medlemskabet

Projektansvarlige: Jens Blom-Hansen og Jørgen Grønnegård Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Projektperiode: 1. maj 2001 - 31. december 2003

Kort projektbeskrivelse:
Det tætte og omfattende samarbejde inden for EU har sløret grænserne mellem national og overnational politik og administration. Det er sket på to forskellige måder: For det første er der opbygget institutioner på europæisk niveau med overnational kompetence, men disse overnationale beslutninger bliver forberedt i et tæt samspil med de nationale regeringer. For det andet lovgiver EU’s institutioner med bindende effekt for medlemslandene, men den præcise udmøntning af reglerne samt deres gennemførelse er overladt til medlemslandene. Der er altså indbygget en dualisme i EU-systemet. Den gør, at det ikke uden videre er muligt at gennemskue de politisk-administrative konsekvenser af deltagelsen. Formålet med dette projekt er at kaste lys over dem. Det vil ske gennem analyser af: 1) samspillet mellem EU’s institutioner og den danske regering og administration, 2) den nationale danske administration af EU-opgaverne, 3) samspillet mellem regeludstedelse på EU-niveau og dansk lovgivning og 4) EU-budgettets konsekvenser for dansk offentlig politik.

Publikationer fra projektet:
Blom-Hansen, Jens & Jørgen Grønnegård Christensen (2004). Den europæiske forbindelse. Århus: Magtudredningen.

 


[Tilbage]