Folketingets funktioner og indflydelse

Projektansvarlig: Torben K. Jensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Projektperiode: 1. juni 1999 - 31. december 2003

Kort projektbeskrivelse:

I: Hvem er de danske folketingsmedlemmer, hvem repræsenterer de og hvordan repræsenterer de?
(i) Projektet rummer en analyse af folketingshvervet og danske folketingsmedlemmers professionalisering over tid, rekrutteringsbaggrund, karrieremønstre og repræsentativitet i socioøkonomiske termer, kumulering af poster og interne karriere i Folketinget, udviklingen i parlamentarikernes indkomstforhold og endelig udviklingen i parlamentarikernes rådighed over økonomiske, personelle og andre ressourcer.

(ii) Projektet fokuserer endvidere på parlamentets repræsentationsfunktionen og rummer en analyse af parlamentarikernes definition af egen rolle (repræsentations-fokus), kontaktmønstre, perception af magtforhold i samfundet og i parlamentet og indflydelsesstrategier i parlamentet.

De to analyser bygger på biografiske data og spørgeskemadata indsamlet og kodet i 1995 i forbindelse med det nordiske forskningsprojekt NORDLEG.

II: Udviklingen i parlamentarikernes mediestrategier og politiske kommunikation.
Projektet kan forstås inden for rammen af nedenstående model for politisk kommunikation. Projektet skal dels belyse mediestrategier hos tre aktør(grupper): Folketinget, partigrupperne og de individuelle medlemmer af Folketinget, dels den faktiske mediedækning af de tre aktørgruppers aktiviteter. Spørgsmålet om magtforholdet mellem medier og politikere kan bl.a. analyseres via begreberne timing, priming og medialisering.

Mediestrategierne belyses i det væsentlige på grundlag af interview. Udviklingen af den faktiske mediedækning baseres på dels kvantitative dels kvalitative analyser af politikkens behandling og politikkernes fremtræden i dansk fjernsyn (DR1 og TV2) og landsdækkkende aviser i udvalgte perioder.

Publikationer fra projektet:
Torben K. Jensen (2004). De folkevalgte - en analyse af folketingsmedlemmernes sociale baggrund og repræsentationsadfærd. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


[Tilbage]