Danske politikeres rekruttering 1849-1999

Projektansvarlig: Mogens N. Pedersen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Øvrige projektdeltagere: Ulrik Kjær, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Publikationer fra projektet:

Ulrik Kjær & Mogens N. Pedersen (2004). De danske folketingsmedlemmer - en parlamentarisk elite og dens rekruttering, cirkulation og transformation 1849-2001. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Pedersen, Mogens N., Ulrik Kjær & Kjell A. Eliassen (2004). "Institutions matter - even in the long run. On representation, residence requirements, and parachutage in Norway and Denmark". Tidsskriftet for samfunnsforskning, 45, 2: 337-354.

Pedersen, Mogens N., Ulrik Kjær & Kjell A. Eliassen (2004). "Institutions matter - even in the long run. On representation, residence requirements, and parachutage in Norway and Denmark". I Hanne Marthe Narud & Anne Krogstad (eds.). Elections, parties and political representation - Festschrift for Professor Henry Valen's 80th anniversary. Oslo: Scandinavian University Press.

Mogens N. Pedersen (2004). "Journalister i folketingssalen - redaktørernes og journalisternes indmarch og udmarch", pp. 148-159 i Anker Brink Lund, Janne Normann & Anders Klostergaard Petersen (red.). Kære samfund - en debatbog i anledning af Jørn Henrik Petersen 60 års fødselsdag. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:

1. Folketingsmedlemmers rekruttering og karriere 1849-1999
Folketingsmedlemmerne, der mødte i den første Rigsdagssamling 1849, var af en anden social og politisk beskaffenhed end de MF'er, der indtrådte efter valget i 1998. Gennem en kortlægning af de kollektive profilers forskellige dimensioner søges en række vigtige ændringer i rekrutteringsveje og karriere nærmere beskrevet: den stigende institutionalisering og professionalisering af adgangsvejene til og karrieren i Folketinget; de socio-politiske ændringer i sammensætningen af parlamentet; partiernes og andre organisationers indvirken på rekruttering og karriere; osv. Specielt vil effekterne af de seneste årtiers turbulens i dansk partipolitik blive undersøgt. Der vil blive foretaget systematiske sammenligninger med tilsvarende udviklinger i andre europæiske lande.

2. Partierne og samspillet mellem nominering og valg
Der findes kun få undersøgelser af processerne omkring kandidaternes opstilling ved danske folketingsvalg, herunder om hvorledes den danske valgmåde virker med hensyn til påvirkning af valgchancer for forskellige kandidatkategorier og med hensyn til valgsikkerhed for de allerede valgte. Det er en formodning, at der eksisterer meget forskellige vilkår i de forskellige partier, dels på grund af partiernes størrelsesforhold, dels på grund af politiske og lokale traditioner af forskellig art. Denne undersøgelse vil blandt andet blive baseret på et mindre antal interviews med nøglepersoner i partierne. Undersøgelsen former sig dog primært som en analyse af det statistiske materiale fra Folketingsvalget 1998. Analysen vil omfatte sammenhængen mellem kandidaternes valgresultat i videste forstand og opstillingsform, listeplacering, sociale og politiske karakteristika, personlige stemmer etc. Analysen vil også gå ud på at belyse, om man stadig i dansk politik kan tale om "sikre" kredse, og hvorledes dette begreb eventuelt lader sig operationalisere, efter at partierne overvejende er gået over til brug af sideordnet opstilling og efter at vælgerne i stigende omfang udnytter mulighederne for personlig stemmeafgivning.


[Tilbage]