Rundt om det politiske. En antropologisk belysning af teori og praksis hos folkets repræsentanter og andre aktører i det politiske rum omkring Folketinget

Projektdeltagere: Kandidatstuderende ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet under ledelse af Finn Sivert Nielsen og Inger Sjørslev

Publikationer fra projektet:
Finn Sivert Nielsen & Inger Sjørslev (red.). Folkets repræsentanter. Et antropologisk blik på Folketinget. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
Igennem en række mindre, intensive studier vil projektet belyse det, der foregår "mellem linierne" blandt de centrale aktører omkring Folketinget. Såvel de valgte repræsentanter som administratorer og de, der formidler det der foregår videre til offentligheden vil indgå i undersøgelsen. Hensigten er gennem interviews og deltagerobservation at indfange det, der i streng forstand kan siges at ligge uden for det politiske, men som har indflydelse på, hvordan de politiske processer foregår. Herunder hvilken rolle forhold som venskaber, alliancer, tillid og mediernes personliggørelse af det politiske betyder. Ligeledes kulturelle vaner, traditioner, praksisformer og uformelle handlingsmønstre.

Projektet supplerer det andet delprojekt under Institut for Antropologi: "Medborgerskabets mange stemmer", og tilsammen ønskes det gennem de to delprojekter - som begge udføres af studerende - at medvirke til belysningen af spændingsfeltet mellem det formaliserede, rationelle grundlag for politisk handling og det mere skjulte, uformelle og kulturelt vanebaserede - alt det der ligger "mellem linierne" i den måde man organiserer og forstår demokratiet på hos såvel gamle som nye danskere.


[Tilbage]