Medievold - et studie af mediernes påvirkning af den politiske proces

Projektansvarlig: cand.scient.pol. Søren Laursen

Publikationer fra projektet:
Søren Laursen (2001). Vold på dagsordenen. Medierne og den politiske proces. Århus: Magtudredningen.

Kort projektbeskrivelse:
I efteråret og vinteren 1996 fik vold en fremtrædende plads i medierne. Med baggrund i en række meget brutale voldsepisoder iværksattes en intens og følelsespræget mediedækning, som efterlod læsere og séere med indtrykket af vold som et omfattende problem. På den politiske front opnåede volden ligeledes stor opmærksomhed, som kulminerede med statsministerens nytårstale – ’Vi vil ikke finde os i det – vi vil volden til livs’. Talen efterfulgtes prompte af justitsministeren med fremsættelsen af ’voldspakken’, som indebar hårdere straffe for grov vold. En analyse af voldsstatistikkerne kunne imidlertid ikke påvise nogen stigning i volden. Det tilsyneladende paradoks mellem på den ene side den politiske stillingtagen til problemet og på den anden side problemets faktiske omfang kan med god mening forklares ved mediernes mellemkomst: analysen af henholdsvis mediernes og politikernes opmærksomhed omkring vold giver klare indikationer af, at det er medierne, der fungerer som drivkraft bag fastsættelsen af den politiske dagsorden. Selv om dette forløb på mange måder kan betegnes som ekstremt, kan de væsentligste ’mekanikker’, nemlig mediernes dramatiske formidlingsformer samt politikernes tendens til at reagere på samme formidling, i høj grad siges at være generelt forekommende. Tvindloven samt lovindgrebet mod rusmidlet ecstacy er gode eksempler herpå.


[Tilbage]