Politik, magt og beslutning

Projektansvarlig: Jørgen Goul Andersen, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

Øvrige projektdeltagere: Peter Munk Christiansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet - Odense og Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Projektperiode: 1. december 2000 - 31. december 2003

Kort projektbeskrivelse:
Projektets første del undersøger lang- og mellemsigtede ændringer i dansk velfærdspolitik og de dertil hørende beslutningsprocesser, i et komparativt perspektiv. Velfærdsområdet er udvalgt, fordi det dels er det mest centrale, både udgiftsmæssigt og i vælgernes bevidsthed, dels er det mest velbelyste. Policy ses som resultat af et samspil mellem ydre krav, institutionelle muligheder og begrænsninger, samt aktørers interesser og ideer. Spørgsmålet er, hvem og hvad der bestemmer politikkens indhold, og hvordan processen foregår: (1) Er det en "bunden opgave", hvor løsningerne er dikteret af f.eks. globalisering, europæisering, eller af samfundsmæssig nødvendighed i øvrigt - hvor store begrænsninger på den politiske handlefrihed udgør sådanne eksterne krav? I tilknytning hertil undersøges også konvergens-/divergens i velfærdspolitikken på basis af indsamlede statistiske og andre komparative oplysninger om velfærdspolitikken. (2) Hvor meget betyder institutioner: Hvor store frihedsgrader har politisk valgte i Danmark til at ændre velfærdspolitikken, sammenlignet med andre lande? Hvor meget er beslutninger bundet af tidligere beslutninger, hvad er potentialet for forandring? (3) Hvem har indflydelse - hvilke aktører (politikere, embedsmænd, interesseorganisationer, medier, partiorganisationerne mv.) er involveret, hvad er deres ideer og interesser, hvorfra stammer disse ideer og interesseperceptioner, og hvad er aktørernes indflydelse på resultatet? (4) Hvordan foregår beslutningsprocessen mere konkret i forbindelse med forhandlinger om større beslutninger? Projektet søges gennemført i samarbejde med prof. Jochen Clasen, Stirling University, så der kan gennemføres en komparation af Danmark, Tyskland og Storbritannien.

Projektets anden del sammenfatter de mange forskellige beslutningsprocesanalyser under Magtudredningen: Ændrer de politiske beslutningsprocesser karakter? Hvilke (ideal-)typiske beslutningsprocesser kan identificeres på forskellige områder? Har de politiske virkemidler ændret sig, f.eks. i form af brugen af pakkeløsninger, symbolsk politik mv.? Kan man identificere "policy styles", som er under forandring - og som evt. er forskellig fra, hvad man ser i andre lande? Hvad fortæller denne type analyser os om magt og demokrati i Danmark i dag? Denne del sammenfatter de mange beslutningsprocesanalyser på tværs og supplerer med enkelte mindre særundersøgelser til udfyldning, bl.a. brugen af pakkeløsninger og finanslovsforlig.

Publikationer fra projektet:
Goul Andersen, Jørgen sammen med Jan Bendix Jensen (2002). "Different routes to improved employment in Europe", kap. 2 i Hedva Sarfati & Giuliano Bonoli, eds., Labour Market and Social Protection Reforms in international perspective: Parallel or converging tracks? London: Ashgate.  

Goul Andersen, Jørgen (2002). "Velfærd uden skatter. Det danske velfærdsmirakel i 1990'erne", Politica,  vol.34 (1), pp. 5-23.  

Goul Andersen, Jørgen (2000). “ØMU’en og demokratiet - aspekter af det ‘demokratiske underskud’ i EU”, pp. 110-47 i Søren von Dosenrode, red., Danmark og ØMU’en. 1.Politiske Aspekter. Århus: Systime/Rådet for Europæisk Politik.

Goul Andersen, Jørgen (2000). “Nye EU-skillelinjer?”, pp.109-32 i Peter Kurrild-klitgaard, Lars Bille & Tom Bryder, red., Valg, vælgere og velfærdsstat. Festskrift til Hans Jørgen Nielsen. København: Forlaget Politiske Studier.

Goul Andersen, Jørgen (2001). Work and Citizenship: Unemployment and unemployment policies in Denmark, 1980-1999. Proceedings from Research symposion on Social Democracy in a Post-Industrial World, Tokai University European Center, Vedbæk, Sep.23-24, 1999.

Goul Andersen, Jørgen with Jensen, Jan Bendix (2000). Unemployment and Unemployment Policies in Europe. Paper presented at ISSA/ETUI Round Table on Labour Market vs. Social Protection, Brussels, 21-22 Nov, 2000.


[Tilbage]