Who Governs Revisited. Magtproblematikken i netværkssamfundet

Projektansvarlige: Jens Hoff og Henrik Bang, Center for Offentlig Organisation og Styring

Øvrige projektdeltagere: Karin Hansen og Morten Vester Græsborg, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet, Peter Bogason, Torben Bech Dyrberg, Gunnar Gjelstrup og Allan Dreyer Hansen, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter, Jon Jay Neufeld og Jesper Myrup, Center for Offentlig Organisation og Styring

Projektperiode: 1. september 1999 - 31. december 2003

Kort projektbeskrivelse:
Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan magtforholdene ser ud på lokalt plan i dagens Danmark. Projektets udgangspunkt er, at magtforholdene i netværkssamfundet bedst studeres ved at se på spørgsmål som: i hvilket omfang, der dannes netværker omkring lokale politikområder og beslutninger, på hvilket grundlag disse netværker etableres, hvem der inkluderes og ekskluderes af disse netværk, samt hvem nøgleaktørerne i de forskellige netværk er. Disse spørgsmål vil blive undersøgt ved hjælp af case-studier af forskellige beslutningsprocesser med fokus på inklusions/eksklusions-mekanismer og samspillet ekspert/ikke-ekspert, samt en undersøgelse af netværksdannelsen på disse politik-områder. Fire lokaliteter (kommuner) er udvalgt til undersøgelse og metodisk vil der blive tale om en kombination af forskellige dataindsamlingsteknikker, hvori "bottom-up" studier er centrale.

Publikationer fra projektet:

Peter Bogason & Gunnar Gjelstrup (2004). Magtproblematikken i to små kommuner. Århus: Magtudredningen.


[Tilbage]