Køn, magt og beslutninger

Projektansvarlig: Anette Borchorst, Freia, Center for kvindeforskning, Aalborg Universitet

Projektperiode: 1. august 1999 - 31. maj 2003

Kort projektbeskrivelse:
Projektet er en del af projektet Kønsmagt i forandring. Magt og demokratiseringsprocesser i Danmark, som består af tre delprojekter. Det fælles udgangspunkt for de tre delprojekter er den særlige danske kønsmagtprofil i et komparativt nordisk og vesteuropæisk perspektiv.

I projektet Køn, magt og beslutninger analyseres tre policyområder – børnepasningspolitik, børnepasningsorlov og barselsorlov, og hvilken rolle køn har spillet i disse beslutninger. Det sker dels med afsæt i et aktørperspektiv dels i forhold til en analyse af beslutningernes indhold. Inden for disse områder kan det forventes at køn har spillet en rolle, fordi de (bl.a. af velfærdstatsforskningen) antages at have stor betydning for de markante forandringer, som er sket i kønsarbejdsdelingen i Danmark gennem de sidste 60 år. For den senere del af perioden har danske regeringer desuden bundet sig til at medtænke køn i de politiske beslutninger (den såkaldte mainstreamingsstrategi, som er tiltrådt i FN, EU, Europarådet og Nordisk Ministerråd). Projektet udmøntes i analyser af de enkelte beslutningsområder, og afslutningsvis gennemføres en  tværgående analyse af de tre policyområder. Her analyseres opfattelsen af offentligt og privat i forhold til regulering, kønnets betydning for problemidentifikation og policy indhold samt aktørkonstellationen. Tidsmæssigt vil analysen lægge vægt på perioden fra 1990 til i dag, men den vil også konkludere på de lange historiske linier i beslutningerne om børnepasning og barselsorlov.

Publikationer fra projektet:
Borchorst, Anette (1999). "Den kønnede virkelighed - den kønsløse debat", pp. 113-132 i Jørgen Goul Andersen m.fl. (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag.

Borchorst, Anette (2000). "Den danske børnepasningsmodel - kontinuitet og forandring". Arbejderhistorie 4, 55-69.

Borchorst, Anette (red.) (2002). Kønsmagt under forandring. København: Hans Reitzels Forlag.

Borchorst, Anette (2002). "Længere barsel på den politiske dagsorden", pp. 101-114 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Birgit Møller. Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Borchorst, Anette (2002). "Danish Child Care Policy: Continuity Rather Than Radical Change", pp. 267-285 i Sonya Michel & Rianne Mahon (eds.). Child Care Policy at the Crossroads: Gender and Welfare State Restructuring. New York: Routledge.

Borchorst, Anette (2003). Køn, magt og beslutninger. Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901-2002. Århus: Magtudredningen.

Borchorst, Anette, Ann-Dorte Christensen & Birte Siim (2002). "Diskurser om køn, magt og politik i Skandinavian", pp. 246-266 i Anette Borchorst (red.). Kønsmagt under forandring. København: Hans Reitzels Forlag.

Borchorst, Anette, Ann-Dorte Christensen & Birte Siim (2002). "Kontinuitet og forandring i kønsmagt. Et svar til Yvonne Hirdmans anmeldelse af bogen "Kønsmagt under forandring", Hans Reitzels Forlag". Nyhetsbrev for netværk for nordisk velfærdsstatshistorie, nr. 19, pp. 19-22.

Borchorst, Anette, Ann-Dorte Christensen & Birte Siim (2003). "Magtens kønnede ansigter", pp. 61-73 i Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Christensen, Ann-Dorte (2003). Fortællinger om identitet og magt. Unge kvinder i senmoderniteten. Århus: Magtudredningen.

Christensen, Ann-Dorte (2003). "Køn, demokrati og forandring", pp. 145-160 i Claus Bryld & Søren Hein Rasmussen (red.). Demokrati i dag. en debatbog om udfordringerne til demokratiet efter 11. september. København: Tiderne Skifter.

Siim, Birte (2003). Medborgerskabets udfordringer - etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse. Århus: Magtudredningen.

 


[Tilbage]