Publications

The Democracy and Power Study publish a series of book and reports, all available from Aarhus University Press: www.unipress.dk

Books

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Signild Vallgårda and Lise Togeby (eds.): Den demokratiske udfordring
Peter Munk Christiansen, Birgit Møller og Lise Togeby: Den danske elite
Anette Borchorst (ed.): Kønsmagt under forandring
Martin Marcussen: OECD og idéspillet. Game Over?
Lise Togeby: Grønlændere i Danmark. En overset minoritet
Torben Beck Jørgensen and Kurt Klaudi Klausen (eds.): Territorial dynamik. Streger på landkort - billeder i vore hoveder
Flemming Mikkelsen (ed.): Bevægelser i demokrati. Foreninger og kollektive aktioner i Danmark
Jens Blom-Hansen: Den fjerde statsmagt? Kommunernes Landsforening i dansk politik
Margaretha Järvinen, Jørgen Elm Larsen & Nils Mortensen (eds.): Det magtfulde møde mellem system og klient
Anker Brink Lund: Den redigerende magt - nyhedsinstitutionens politiske indflydelse
Finn Sivert Nielsen and Inger Sjørslev (eds.): Folkets repræsentanter. Et antropologisk blik på Folketinget
Thomas Pedersen (ed.): Europa for folket? EU og det danske demokrati
Martin Marcussen and Karsten Ronit (eds.): Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark - forandring og kontinuitet
Peter Munk Christiansen and Asbjørn Sonne Nørgaard: Faste forhold - flygtige forbindelser. Stat og interesseorganisationer i Danmark i det 20. århundrede
Gorm Winther (ed.): Demokrati og magt i Grønland
Lise Togeby: Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter
Torben Beck Jørgensen (ed.): På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner
Erik Damgaard: Folkets styre. Magt og ansvar i dansk politik
Hans Mouritzen (ed.): Er vi så forbeholdne? Danmark over for globaliseringen, EU og det nære
Hans Sode-Madsen: Farlig ungdom
Lars Bille & Jørgen Elklit (ed.): Partiernes medlemmer
Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (eds.). På sporet af magten
Tim Knudsen. Offentlighed i det offentlige. Om historiens magt
Niels Nørgaard Kristensen. Billeder af magten - portrætter til forståelse af magt og demokrati
Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen and Signild Vallgårda. Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen
Jørgen Goul Andersen. Over-Danmark og Under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk medborgerskab
Signild Vallgårda. Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag
Jørgen Grønnegård Christensen. Velfærdsstatens institutioner
Thomas Pallesen. Den vellykkede kommunalreform og decentraliseringen af den politiske magt i Danmark
Mogens Rüdiger. Statens synlige hånd. Om lovgivning, stat og individ i det 20. århundrede
Palle Svensson. Folkets røst. Demokrati og folkeafstemninger i Danmark og andre europæiske lande
Henrik Jensen. Europaudvalget - et udvalg i Folketinget
Per Boje & Morten Kallestrup. Marked, erhvervsliv og stat. Dansk konkurrencelovgivning og det store erhvervsliv
Bertel Heurlin. Riget, magten og militæret. Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik under Forsvarskommissionerne af 1988 og 1997
Jacob Torfing. Det stille sporskifte i velfærdsstaten - en diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse
Anette Warring. Historie, magt og identitet - grundlovsfejringer gennem 150 år
Palle Svensson. Danskerne, magten og demokratiet
Jens Hoff (ed.). Danmark som informationssamfund. Muligheder og barrierer for politik og demokrati
Ida Elizabeth Koch, Kristine Røberg, Sten Schaumburg-Müller & Jens Vedsted-Hansen. Menneskerettigheder og magtfordeling. Domstolskontrol med politiske prioriteringer
Bo Jacobsen, Flemming Troels Jensen, Mikkel Bo Madsen, Marius Sylvestersen & Claude Vincent. Den vordende demokrat. En undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested
Kim Schrøder & Louise Phillips. Sådan taler medier og borgere om politik. En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund
Jørgen Goul Andersen. Et ganske levende demokrati
Lise Togeby. Man har et standpunkt ... om stabilitet og forandring in befolkningens holdninger
Torben K. Jensen. De folkevalgte - en analyse af folketingsmedlemmernes sociale baggrund og repræsentationsadfærd
Jørn Loftager. Politisk offentlighed og demokrati i Danmark
Ulrik Kjær og  Mogens N. Pedersen. De danske folketingsmedlemmer - en parlamentarisk elite og dens rekruttering, cirkulation og transformation 1849-2001
Peter Munk Christiansen, Asbjørn Sonne Nørgaard & Niels Chr. Sidenius. Hvem skriver lovene? Interesseorganisationer og politiske beslutninger

Shorter works

Erik Oddvar Eriksen: Is democracy possible today?
Ole Hammer and Inger Bruun: Etniske minoriteters indflydelseskanaler
Jens Peter Frølund Thomsen: Magt og indflydelse
Jørgen Elklit, Birgit Møller, Palle Svensson and Lise Togeby: Hvem stemmer - og hvem stemmer ikke?
Jacob Gaarde Madsen: Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet
Karsten Vrangbæk: Ingeniørarbejde, hundeslagsmål eller hovedløs høne? Ventetidsgarantier til sygehusbehandling
Søren Laursen: Vold på dagsordenen. Medierne og den politiske proces
Jørgen Goul Andersen and Mette Tobiasen: Politisk forbrug og politiske forbrugere
Erik Albæk, Peter Munk Christiansen and Lise Togeby: Eksperter i medierne. Dagspressens brug af forskere 1961-2001
Helle Porsdam: Fra pax americana til lex americana? En diskussion af dansk retliggørelse som en påvirkning fra USA
Eva Østergaard-Nielsen: Politik over grænser. Tyrkeres og kurderes engagement i det politiske liv i hjemlandet
Walter Korpi: Velfærdsstat og socialt medborgerskab. Danmark i et komparativt perspektiv, 1930-1995
Jonathan Schwartz (ed.): Medborgerskabets mange stemmer
Steen Thomsen, Torben Pedersen and Jesper Strandskov: Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv
Frank Rasmussen and Peder Andersen: Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark
Carsten Greve: Privatisering, regulering og demokrati: Telestyrelsens funktion som uafhængig reguleringsmyndighed
Ann-Dorte Christensen: Fortællinger om identitet og magt. Unge kvinder i senmoderniteten
Thomas Schøtt: Den økonomiske elites netværk
Peter Dahler-Larsen and Niels Ejersbo: Djøficering - myte eller realitet?
Jan H. Hermansen, Lars Bille, Roger Buch, Jørgen Elklit, Bernhard Hansen, Hans Jørgen Nielsen & Karina Pedersen. Undersøgelsen af medlemmerne af de danske partiorganisationer
Lars Torpe and Torben K. Kjeldgaard. Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv
Jens Blom-Hansen. Subsidiaritetsprincippet vendt på hovedet? EU's strukturpolitik og Danmark
Jens Peter Christensen. Domstolene - den tredje statsmagt
Camilla Palmhøj Nielsen. Til glæde for hvem? - om intern regulering i staten
Peter Munk Christiansen & Asbjørn Sonne Nørgaard. De som meget har ... Store danske virksomheder som politiske aktører
Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen and Signild Vallgårda. Power and Democracy in Denmark. Conclusions
Birte Siim. Medborgerskabets udfordringer - etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse
Anette Borchorst. Køn, magt og beslutninger. Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901-2002
Peter Dahler-Larsen. Evaluering og magt
Jens Blom-Hansen & Jørgen Grønnegård Christensen. Den europæiske forbindelse

Articles
Articles based on projects in the Democracy and Power Study